Sak: 21-520 Klage på avtalevilkår – Smart Energi AS

Saken gjaldt uenighet om praksis for fakturering av fast månedsbeløp. Klager reagerte på selskapets praksis om fakturering av fastbeløp per måned. Klager anførte at selskapet krever fullt ut månedsbeløp uavhengig av hvor lenge man har vært kunde. Klager viste til at han var kunde hos Smart Energi AS kun i en kort periode på en til to dager og at selskapet fakturerte for fullt månedsbeløp. Smart Energi AS anførte at de har kostnader ved en kunde selv om kundeforholdet bare varer i noen få dager. Dette er blant annet kostnader relatert til fakturering og fastbeløpet som er ment til å dekke disse kostnadene.  Smart Energi AS anførte at fastbeløpet gjelder for en måned. Smart Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Smart Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om praksis for fakturering av fast månedsbeløp.   

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.   

Historikk

06.04.21 – Kundeforhold opprettet.   

02.07.21 – Kundeforhold avsluttet.   

Krav

Klager reagerer på selskapets praksis om fakturering av fastbeløp per måned.   

Partenes anførsler

Klager reagerer på selskapets praksis for fakturering av fastbeløp per måned. Klager anfører at selskapet krever fullt ut månedsbeløp uavhengig av hvor lenge man har vært kunde.   

 Klager viser til at han var kunde hos Smart Energi kun i en kort periode på en til to dager og at selskapet fakturerte for fullt månedsbeløp.   

 Klager anfører at uenigheten er allmenn forståelse av begrepet "månedskostnad" innenfor strømbransjen og anfører at normal forståelse er at man faktureres per dag.   

 Klager stiller spørsmål ved hvordan han som kunde skal vite om selskapet praktiserer fakturering av månedsbeløpet på en annen måte enn andre kraftleverandører.   

Smart Energi AS (Smart Energi) er enig med klager i hvilken avtale klager har hatt og dato avtalen er avsluttet. Smart Energi er uenige i klagers argumentasjon og tolkningen av vilkårene.   

 Smart Energi viser til avtalevilkårene hvor det blant annet står: "I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49 per måned som er uavhengig av strømforbruket". Smart Energi anfører at de har kostnader ved en kunde selv om kundeforholdet bare varer i noen få dager. Dette er blant annet kostnader relatert til fakturering og fastbeløpet er ment til å dekke disse kostnadene.   

 Smart Energi anfører at fastbeløpet gjelder for en måned.  

 Smart Energi anfører at deres praksis ikke kan være overraskende for klager da klager var kunde i 2020 og den samme praksisen ble brukt. Klager hadde dog gratis fastbeløp i 3 måneder. Det fremkom likevel klart av fakturaen at fastbeløpet ble beregnet for fulle måned.     

Smart Energi opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturering av månedlig fastbeløp.  

I denne saken er det omtvistet mellom partene hvordan det månedlige fastbeløpet beregnes. Nemnda legger til grunn at det eksisterer et klarhetskrav til avtalens innhold. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelse har mottatt ordrebekreftelse med avtalens vilkår. Av avtalevilkårene fremgår det at det "kommer et fastbeløp på kr. 49,- per måned som er uavhengig av strømforbruket". Etter nemndas syn gir avtalevilkårene tydelig informasjon om hvilket produkt klager har valgt og hvilke vilkår som gjelder for avtalen. Nemnda kan ikke se at det er påvist feil i faktureringen. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.