Sak: 21-537 Klage på avtale og avtalevilkår – Andøy Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale skal gjelde for hele avtaleperioden. Klager anførte at Andøy Energi AS avsluttet produktet kun for de som ikke bor i område N04. Klager påpekte at det ikke var noe informasjon på deres nettsider om at produktet var for en annonsert tidsperiode eller at tilbudet ikke gjaldt alle da han bestilte produktet. Andøy Energi AS viste til at klager bestilte produktet og at produktet gjaldt alle kunder, uansett hvilket prisområde. Andøy Energi AS anførte at endringen på avtalen ble gjort da de plutselig fikk store prisforskjeller mellom deres strømområder i Norge. Andøy Energi AS anfører at de har to ukers varslingsfrist, men at de har varslet kundene 3 uker i forveien. Andøy Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Andøy Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Historikk

03.09.21 – Kundeforhold opprettet.  

Krav

Klager krever at opprinnelig avtale skal gjelde for hele avtaleperioden.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på at Andøy Energi har flyttet han over på en annen avtale.  

Klager anfører at Andøy Energi avsluttet produktet kun for de som ikke bor i område N04. Klager påpeker at det ikke var noe informasjon på deres nettsider om at produktet var for en annonsert tidsperiode eller at tilbudet ikke gjaldt alle da han bestilte produktet.  

Klager aksepterer prisendringen, da på lik linje som andre kunder, men mener at selskapet ikke kan heve avtalen og flytte han over på en annen avtale.  

Andøy Energi AS (Andøy Energi) viser til at klager bestilte produktet den 03.09.21. Produktet gjaldt alle kunder, uansett hvilket prisområde. Den 13.09.21 varslet Andøy Energi om endringene på deres hjemmeside.  

Andøy Energi viser til deres leveringsvilkår pkt 2.f og 2.h hvor det fremgår at endringen som er gjort er en vesentlig endring av deres avtale. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen.  

Andøy Energi viser til at endringen på avtalen ble gjort da de plutselig fikk store prisforskjeller mellom deres strømområder i Norge. Andøy Energi påpeker at endringen ble gjort da de så seg pliktig til å ta grep for å ivareta selskapet.  

Andøy Energi anfører at de har to ukers varslet, men har varslet kundene 3 uker i forveien. Kunden hadde mulighet til å bruke angrefristen sin og opphøre avtalen. Den 29.09.21 ble det også sendt ut SMS til alle kunder om endringene.  

Andøy Energi avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.

I henhold til kraftleveringsavtale § 6 tredje ledd kreves det uttrykkelig aksept fra kunden ved vesentlige endringer i vilkårene. Dersom slik aksept ikke gis, opphører avtalen når de varslede endringene trer i kraft. Som vesentlige endringer regnes blant annet endringer i de grunnleggende vilkårene for avtalen, for eksempel endring av produkttype.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale kalt Garantikraft den 03.09.21. Videre legger nemnda til grunn at det ble utstedt informasjon til klager om endring av avtaletype den 29.09.21. Nemnda kan ikke se at Andøy Energi har innhentet klagers uttrykkelige aksept til produktendring. Nemnda har derfor kommet frem til at vilkårsendringen/produktendringen ikke er gjeldende for klager frem til det blir innhentet aksept fra klager. Andøy Energi må derfor revidere avtalen slik at klager faktureres i tråd med vilkårene i den opprinnelige avtalen kalt Garantikraft. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. juni 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge 

Lars Lima, Energi Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.