Sak: 21-633 Klage på strømbrudd – krav om erstatning – Ymber Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager anførte at om han hadde fått melding om strømbruddet på et tidligere tidspunkt så kunne skaden vært unngått. Klager anførte at feilen skjedde på utsiden av hans hus og at det derfor må være under selskapets ansvarsområde. Ymber Nett AS viste til standardavtalen i forhold til ansvarsforhold ved strømbrudd. Ymber Nett AS anførte at det ikke fremgår av leveringsforskriften et krav om overvåkning av lavspentnett. Ymber Nett AS anførte at basert på skadeårsak, omfang og hendelsesforløpet, så er deres konklusjon at klemmefeilen og påfølgende skade skyldes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelig kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ymber Nett AS påpekte at det ikke er registrert henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets. Ymber Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Ymber Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.   

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13.  

Krav: Klager krever forsikringens egenandel dekket kr. 4000.  

Partenes anførsler:  

Klager krever forsikringens egenandel dekket etter strømbrudd.   

Klager anfører at om han hadde fått melding om strømbruddet på et tidligere tidspunkt så kunne skaden vært unngått.   

Klager stiller spørsmål ved at selskapet kun er ansvarlig for høyspentnettet og ikke lavspentnettet.   

Klager anfører at feilen skjedde på utsiden av hans hus og at det derfor må være under selskapets ansvarsområde.   

Ymber Nett AS (Ymber) viser til standardavtalen i forhold til ansvarsforhold ved strømbrudd. Ymber anfører at det ikke fremgår av leveringsforskriften et krav om overvåkning av lavspentnett.  

Ymber anfører at basert på skadeårsak, omfang og hendelsesforløpet, så er deres konklusjon at klemmefeilen og påfølgende skade skyldes forhold utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelig kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.   

Ymber anfører at det ikke er registrert henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets.   

Ymber avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.   

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.   

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Nettselskapet må godtgjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en klemmefeil i Ymber Nett AS sitt anlegg. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Dette er et kontraktsbrudd (mangel) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.  

Ymber har ikke bestridt årsakssammenheng mellom driftsforstyrrelsen og skaden. Nemnda legger derfor til grunn at som ubestridt at det foreligger årsakssammenheng mellom utkoblingen og klagers tap. På denne bakgrunn legger nemnda til grunn at Ymber er erstatningsansvarlig.  

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda nevne at det ikke foreligger et krav til overvåking av den type nett der feilen oppsto, og nettselskapet vil derfor normalt ikke ha kunnskap om strømavbrudd på lavspentlinjer med mindre kunder melder om dette. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.