Sak: 21-628 Klage på etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjaldt uenighet om ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at han har avtalegiro og at alle fakturaene som er mottatt i nettbanken er blitt betalt. Klager påpekte også at det ikke har vært endringer i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker mer strøm. Klager anførte at han ikke har tilgang til måleskapet og at styret i sameiet ikke alltid har vært tilgjengelig for å låse opp måleskapet.  BKK Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler hos klager i 2018 og at det ble oppdaget etter en tid at måleren ikke sender avlesninger. BKK Nett AS tilbakeviste at klager har vært i aktsom god tro. BKK Nett AS påpekte at det er forsøkt å skaffe avlesning selv om kommunikasjonsutstyret ikke har fungert. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 

BKK Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om ikke fakturert forbruk.   

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2, 5-4, 5-6.  

Historikk:   

29.01.18 – Installasjon av AMS-måler.  

Krav: Klager avviser fakturert krav på kr. 38 416,53.  

Partenes anførsler:  

Klager avviser etterfakturert krav.    

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager påpeker at han har avtalegiro og at alle fakturaene som er mottatt i nettbanken er blitt betalt. Klager påpeker også at det ikke har vært endringer i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker mer strøm.   

Klager anfører at han ikke har tilgang til måleskapet og at styret i sameiet ikke alltid har vært tilgjengelig for å låse opp måleskapet. Klager påpeker at han ikke har hatt kunnskap om at nøkkelen til måleskapet er en standardnøkkel.  

Klager anfører at BKK har sendt ut montør for å rette feilen og at selskapet da har hatt anledning til å lese av målerstand. Klager påpeker at det ligger et større ansvar på selskapet og at selskapet ikke har fulgt sine forpliktelser til tross for at det har vært sendt ut montør til stedet ved flere anledninger.   

Klager stiller spørsmål ved hvilke tiltak BKK burde ha gjort etter at de sendte ut SMS om at det ikke var kontakt med måleren, om BKK burde ha undersøkt forbruket gjennom feilperioden, samt at BKK ikke har rettet feilen på et tidligere tidspunkt. Videre stiller klager spørsmål ved hvordan han kan vite om det ikke er fakturert for reelt forbruk med tanke på dagens strømpriser.   

BKK Nett AS (BKK Nett) viser til at det ble installert AMS-måler hos klager den 29.01.18. BKK Nett oppdaget etter en tid at måleren ikke sendte avlesninger. Klager ble tilskrevet den 02.01.18 med informasjon og bedt om å lese av måleren manuelt. BKK Nett påpeker at de ikke har mottatt avlesninger fra klager. Den 21.03.19 ble det på nytt sendt informasjon til klager om at det fortsatt ikke var kontakt med måleren og at måleren skal byttes.   

BKK Nett anfører at det ble utstedt varsel om avlesning per SMS og epost den 30.09.20, og videre hver måned. Det ble ikke mottatt avlesning før 01.09.21. Avviket var da så stort at SMSen ble avvist. Klager tok kontakt med BKK Nett og ble bedt om å sende bilde av måleren. Da avlesningen viste seg å være korrekt ble det utstedt faktura på merforbruket.    

BKK Nett erkjenner at de har oversittet varslingsfristen i standardavtalen § 5-6, men er ikke av den oppfatning at konsekvensen er at klager slipper å betale for forbrukt strøm.   

BKK Nett tilbakeviser at klager har vært i aktsom god tro. BKK Nett anfører at det er forsøkt å skaffe avlesning selv om kommunikasjonsutstyret ikke har fungert. BKK Nett anfører også at klager flere ganger er gjort oppmerksom på at de ikke har vært i kontakt med måleren og at det derfor var behov for avlesninger. BKK Nett påpeker at det følger av nettleiefakturaen at forbruket var stipulert, og at det er fakturert for 1/3 av det reelle forbruket, noe klager burde reagert på og undersøkt nærmere.   

BKK Nett opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdier har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Feilen tilskrives nettselskapet.  

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at det har vært en markert nedgang i fakturert beløp. Nemnda mener derfor at klager burde ha undersøkt nærmere og tatt opp forholdet med selskapet. Nemnda har derfor kommet frem til at klagers gode tro ikke kan anses aktsom. BKK Nett har derfor rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.   

I henhold til nettleieavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, jf. nettleieavtalen § 5-2. Se også forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3. 

I denne saken foreligger det ikke noe brudd på nettselskapets plikter etter nettleieavtalen eller forskriften. BKK Nett har sendt klager varsel om avlesning i 2018, 2019 og 2020. Etter nemndas mening har BKK Nett fulgt opp nettleieavtalen § 5-2 på en tilfredsstillende måte.  

Nemnda kan ikke se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en slik manglende periodisering kan medføre at kravet blir beregnet etter feil priselementer og avgiftssatser. Nemnda har i en rekke saker gitt uttrykk for at forbruket i etterfaktureringssaker må periodiseres over etterfaktureringsperioden, ut fra historisk forbruksprofil eller justert innmatingsprofil. Klager skal ikke komme bedre eller dårligere ut økonomisk enn om riktig forbruk hadde blitt fakturert til riktig tid.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.