Sak: 21-641 Klage på avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

Saken gjaldt uenighet om avtalen og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han ikke ble informert om avtalens vilkår. Klager reagerte på fakturert bruddgebyr samt størrelsen på gebyret.  Bærum Energiomsetning AS viste til at klager bekreftet en fastprisavtale. Bærum Energiomsetning AS anførte at dersom det ikke er ønskelig å fullføre avtalt bindingstid medfører det et bruddgebyr i henhold til avtalen og avtalevilkårene. Bærum Energiomsetning AS viste til at de ikke bruker lydfiler og de foretrekker skriftlig avtaleform SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Under dissens ble klager gitt medhold.

Bærum Energiomsetning AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalen og dens vilkår.   

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Historikk:   

07.06.21 – Kundeforhold opprettet.    

Krav: Klager avviser krav om bruddgebyr.   

Partenes anførsler:  

Klager anfører at han ikke ble informert om avtalens vilkår om avtalens bindingstid. Klager reagerer på fakturert bruddgebyr samt størrelsen på gebyret.   

Klager avviser krav om bruddgebyr.   

Bærum Energiomsetning AS (Bærum Energiomsetning) viser til at klager bekreftet en fastprisavtale den 07.06.21. Avtalen har 36 måneders bindingstid.   

Bærum Energiomsetning anfører at for å kunne tilby en fastprisavtale på 67,3 øre/kWh i 36 måneder så må de kjøpe inn strøm på forskudd.   

Bærum Energiomsetning anfører at dersom det ikke er ønskelig å fullføre avtalt bindingstid medfører det et bruddgebyr i henhold til avtalen og avtalevilkårene. BE viser til avtalevilkårene pkt 2.2 om at dersom avtalen sies opp før bindingstidens er utløpt, vil det tilkomme et bruddgebyr på kr. 1000 per inneværende år gjenstående av avtalen, samt et tillegg av 10 øre per kWh basert på estimert forbruk ut gjenværende fastprisperiode.   

Bærum Energiomsetning viser til at de ikke bruker lydfiler og de foretrekker skriftlig avtaleform SMS.   

Bærum Energiomsetning opprettholder krav om bruddgebyr.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.     

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager ved avtaleinngåelsen mottok en bekreftelsesmelding med hyperlenke til avtalevilkårene.     

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere.    

Ved uanmodet telefonsalg holder det ikke å bare gi opplysningene muntlig, de må også fremgå i et etterfølgende skriftlig tilbud som må gis på et varig medium etter at telefonsamtalen er avsluttet. Forbrukeren blir ikke bundet før tilbudet er akseptert skriftlig, noe den næringsdrivende skal opplyse om i det skriftlige tilbudet. Næringsdrivende skal kunne dokumentere forbrukerens aksept, jf. angrerettloven § 10.   

Det er uomtvistet at klager har mottatt en bekreftelsesmelding, hvor det fremgår at strømavtalen har en strømpris på 67,3 øre/kWh og et månedsgebyr på kr 49 per målepunkt. Det står også at avtalen har 36 måneders varighet, og det er lenket til avtalevilkårene.    

Nemnda mener at Bærum Energiomsetning ikke har oppfylt kravene som følger av angrerettloven § 10, ettersom det i den skriftlige bekreftelsen av tilbudet, ikke er opplyst om at forbrukeren er ubundet inntil tilbudet er akseptert skriftlig.       

Nemnda kan ikke se at Bærum Energiomsetning har sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelsen er oppfylt. I dette tilfellet har Bærum Energiomsetning gitt klager opplysning om avtalen og dens vilkår via en hyperlenke til selskapets nettsider. Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker på kan endres når som helst, og etter at tilbudet er sendt ut.    

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, er at bindende avtale ikke er inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr. Konsekvensen av dette er at angrefristen utløper først 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. lovens § 21 tredje ledd.   

    

Når det gjelder spørsmålet om betalingsforpliktelsen for den forbrukte kraften har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.     

   

Nemndas flertall, lederen, forbrukernes representant og bransjens representant Lars Lima, mener at når angrerett utøves i tilknytning til en løpende avtale om kraftlevering som er påbegynt, skal forbrukeren i utgangspunktet betale et vederlag som står i forhold til det som er levert frem til angreretten utøves, jf. angrerettloven § 26 første ledd. Dette gjelder imidlertid ikke der forbrukeren ikke uttrykkelig har bedt om at leveringen skal begynne innen utløpet av angrefristen eller ved brudd på angrerettloven § 8 bokstav h og j der forbrukerens betalingsplikt bortfaller, jf. § 26 annet ledd bokstav a og b.  Dette er situasjonen i denne saken.   

   

Nemndas mindretall, bransjens representant Jon Aadland, tolker Angrerettslovens § 26, annet ledd slik at evt. bortfall av betalingsforpliktelsen kun omfatter den strømmen som er forbrukt i for-tidlig-oppstartperioden, jfr. § 26, første ledd, og mener således at det ikke foreligger grunnlag for å frita forbrukeren fra betalingsforpliktelsen for den strømmen som er forbrukt.  

Det er både flertallets og mindretallets vurdering at klager ikke har plikt til å betale bruddgebyr.  

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt vedtak  

VEDTAK 

Dissens. 

Klager gis medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.