Sak: 21-734 Klage på fakturering – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har hatt månedlig fakturering av forbruk, siste faktura for bruk var for mai 2021 og deretter har alle fakturaer uteblitt. Klager påpekte at han ved 3 anledninger har tatt kontakt og fått tilsendt faktura. NorgesEnergi AS opplyste at de skiftet systemer ved overgangen til juli måned 2021 og at det dessverre har vært problemer med faktureringen på enkelte kunder. NorgesEnergi AS påpekte at det er en uheldig situasjon og at de har forsøkt å imøtekomme klager med å gå utover deres vanlige rutiner ved oppdeling av faktura, klager er tilbudt å dele fakturaen opp i 3-4 deler i tillegg til kompensasjon. NorgesEnergi AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om fakturering.   

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.   

Krav: Klager avviser fakturert krav på kr. 8 465,94.  

Partenes anførsler:  

Klager viser til at han har hatt månedlig fakturering av forbruk. Siste faktura for bruk var for mai 2021. Deretter har alle fakturaer uteblitt. Klager påpeker at han ved 3 anledninger har tatt kontakt og fått tilsendt faktura.   

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.   

Klager påpeker at faktura måned normalt er 1 måned etter forbruksmåned. Klager viser til avregningsforskriften § 7-1a og § 7-1b og krever at fakturert beløp for perioden før 01.09.21 slettes både for nettleie og kraft, totalt kr. 8 465,94.   

NorgesEnergi AS (NorgesEnergi) viser til at de skiftet systemer ved overgangen til juli måned 2021 og at det dessverre har vært problemer med faktureringen på enkelte kunder.   

NorgesEnergi opplyser at det er en uheldig situasjon og at de har forsøkt å imøtekomme klager med å gå utover deres vanlige rutiner ved oppdeling av faktura, klager er tilbudt å dele fakturaen opp i 3-4 deler i tillegg til kompensasjon på kr 500.   

NorgesEnergi opprettholder fakturert krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturering.   

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm. 

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at faktureringen er blitt forsinket grunnet systemfeil hos NorgesEnergi og at dette innebærer et brudd på avregningsforskriften § 7-1b annet ledd jf. § 7-1a annet ledd. Et brudd på forskriften er i seg selv kritikkverdig, men nemnda kan ikke se at slik forsinket fakturering medfører at klagers betalingsplikt bortfaller. Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til kraftleveringsavtale § 2-2 skal klager betale for forbruket. 

NorgesEnergi har fremsatt et forlikstilbud om oppdeling av faktura og en kompensasjon på kr. 500. Nemnda finner dette tilbudet rimelig. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.