Sak: 21-737 Klage på avtalevilkår – krav om tilbakebetaling – Sodvin AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det han er belastet ut over pristak gjeldende i perioden før prisjustering fra 01.11.17 og til og med 06.10.21. Klager viste til inngått avtale om produktet Garantikraft. Klager anfører at han oppdaget september 2021 at pristaket på avtalen var justert 5 ganger siden 2017. Klager hevder at han ikke er blitt varslet om prisendringene. Sodvin AS viste til at de skiftet sakssystem juni 2018 og at kundehistorikk før denne dato derfor ikke er lenger i deres systemer. Avtale om Garantikraft ble inngått før denne tiden. Sodvin AS påpekte at prisendring på Garantikraft ble varslet den 01.07.18 med varsling per post, 01.10.18 med varsling via sakssystemet, 01.05.20 med varsling kun via selskapets nettsider og sosiale medier og 06.10.21 med varsling via sakssystemet.  Sodvin AS hevdet at de har informert klager på korrekt måte og avviste krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Ved e-post av 02.11.21 ble saken brakt inn for Elklagenemnda. Sodvin AS har i brev av 03.01.22 uttalt seg i saken. Sodvin AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 6.  

Krav: Klager krever tilbakebetalt det han er belastet ut over pristak gjeldende i perioden før prisjustering fra 01.11.17 og til og med 06.10.21, dvs. det som er betalt utover 38,69 øre/kWh.  

Partenes anførsler:  

Klager finner ikke selskapets varsling av prisendringer av strømavtalen tilstrekkelig.   

Klager viser til inngått avtale om produktet Garantikraft. Klager anfører at han oppdaget september 2021 at pristaket på avtalen var justert 5 ganger siden 2017.   

Klager hevder at han ikke er blitt varslet om prisendringene. Klager tilbakeviser selskapets anførsel om at han er varslet per post og e-post. Klager viser til at han har vært i kontakt med nettselskapet og det finnes ingen historikk på sendte elementer.   

Klager viser til at han har betalt en premie for denne sikringen på 3,06 øre/kWh.   

Klager krever tilbakebetalt det han er belastet ut over pristak gjeldende før justering i 01.11.17 og til og med 06.10.21, dvs. det som er betalt utover 38,69 øre/kWh i perioden.   

Sodvin AS (Sodvin) viser til at de skiftet sakssystem juni 2018 og at kundehistorikk før denne dato derfor ikke er lenger i deres systemer. Avtale om Garantikraft ble inngått før denne tiden. Sodvin har hatt garantikraft siden ca 2001 som deres hovedprodukt og dette har i flere perioder vært gunstig for kundene.   

Sodvin viser til at prisendring på Garantikraft ble varslet den 01.07.18 med varsling per post, 01.10.18 med varsling via sakssystemet, 01.05.20 med varsling kun via selskapets nettsider og sosiale medier og 06.10.21 med varsling via sakssystemet.   

Sodvin hevder at de har informert klager på korrekt måte og avviser krav om tilbakebetaling i forhold til en pris på 38,69 øre/kWh.   

 
Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om avtalevilkår. 

I henhold til den nye kraftleveringsavtalen § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på "Min side" må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel.  

Sodvin anfører at det ble utstedt varsel om prisendring den 01.07.18 ved post, den 01.10.18 ved varsling via sakssystemet, den 01.05.20 ved selskapets nettsider og sosiale medier og den 06.10.21 ved varsling via sakssystemet. Klager bestrider at han har mottatt varsel om prisendringer etter 01.11.17. 

Sodvin har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at klager ble varslet tilstrekkelig om endringer i strømavtalen, eller dokumentasjon for at klager har akseptert å bli varslet via MinSide. Nemnda bemerker at varsling ved informasjon på kraftleverandørens generelle nettsider ikke er tilstrekkelig. Nemnda har derfor kommet frem til at prisendringene etter 01.11.17 ikke er gjeldende for klager frem til det blir utstedt et korrekt varsel om prisendring i henhold til kraftleveringsavtalen § 6. Nemnda har derfor kommet frem til at det foreligger en tilbakebetalingsplikt for Sodvin. 

Tilbakebetalingskravet begrenses av foreldelsesreglene. Foreldelseslovens alminnelige frist er tre år etter at feilen ble oppdaget, jf. foreldelsesloven § 2. Hvorvidt klager kan kreve tilbakebetaling utover tre år, beror på om klager fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om vilkårsendringen, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1. I denne vurderingen har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall. 

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representant, er av den oppfatning at klager ikke burde ha skaffet seg kunnskap om prisendringene. Flertallet legger særlig vekt på at det ikke er dokumentert at klager er varslet om prisendringer. Etter flertallets syn er vilkårene for tilleggsfrist i foreldelsesloven § 10 nr. 1 oppfylt. Klager har dermed rett på tilbakebetaling av det som er betalt for mye, dvs. beløp som overstiger pristaket som gjaldt frem til prisendringen som kom 01.07.2018.  

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at klager ikke kan kreve tilbakebetaling ut over tre år. Etter mindretallets syn er det ikke naturlig at en slik passivitet fra klager skal medføre at foreldelsesfristen forlenges med inntil 10 år.  

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.