Sak: 21-774 Klage på avtaleinngåelse og avtalevilkår– Agva Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Agva Kraft justerte prisen ned til pristaket på 99,9 øre/kWh. Klager viste til at det følger av vilkårene at prisene kan justeres med 14 dagers varsel, og påpekte at hun ikke har mottatt slikt varsel. Klager hevdet at selskapet har hatt villende markedsføring. Klager anførte at det ikke fremgår noen dato for når selskapet endret prisen. Klager anførte at pris på strømavtalen ikke fremgikk av ordrebekreftelsen og at det ikke er mulig å se dette før fanen med strømavtalen aktiveres. Agva Kraft AS viste til at klager har inngått en Topp 10 variabel avtale som kan endres ved varsling 14 dager før endringen i henhold til vilkårene. Agva Kraft AS anførte at klager ble varslet. Agva Kraft AS hevdet at det ikke har skjedd noen feil i saken og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.   

Historikk:   

17.09.21 – Kundeforhold opprettet.   

Krav: Klager krever at Agva Kraft justerer prisen ned til pristaket på 99,9 øre/kWh fra 17.09.21 og frem til 01.01.22.  

Partenes anførsler:  

Klager inngikk avtale med Agva Kraft den 17.09.21. Klager reagerer på selskapets fakturering av strømavtalen kalt Agva Topp garanti. Klager påpeker at ved telefonsamtalen ved avtaleinngåelsen ba hun om å få avtalen skriftlig og fikk opplyst at dette ikke var mulig.   

Klager anfører at ved avtaleinngåelse var prisen på avtalen 99,9 øre/kWh som et pristak. Klager viser til at det følger av vilkårene at prisene kan justeres med 14 dagers varsel, men hevder at hun ikke har mottatt slikt varsel.   

Klager anfører at det i markedsføringen av strømavtalen ble gjort klart at pristaket var på 99,9 øre/kWh og at det ikke ble informert om at prisen kunne justeres. Klager hevder at selskapet har hatt villende markedsføring.   

Klager anfører at det heller ikke fremgår noen dato for når selskapet endret prisen.   

Klager anfører at pris på strømavtalen ikke fremgikk av ordrebekreftelsen og at det ikke er mulig å se dette før fanen med strømavtalen aktiveres. Klager påpeker at prisen var endret fra 99,9 øre/kWh til 149.9 øre/kWh. Klager hevder at dette er et avtalebrudd.  

Klager krever at Agva Kraft justerer prisen ned til pristaket på 99,9 øre/kWh fra 17.09.21 og frem til 01.01.22.  

Agva Kraft AS (Agva Kraft) viser til at klager har inngått en Topp 10 variabel avtale som kan endres ved varsling 14 dager før endringen i henhold til vilkårene.   

Agva Kraft anfører at klager ble varslet og viser til kvittering på at prisvarsel er sendt og mottatt den 20.09.21.   

Agva Kraft hevder at det ikke har skjedd noen feil i saken og avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om avtalevilkår.  

I henhold til den nye kraftleveringsavtalen § 6 skal kraftleverandøren varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i pris for kundens produkt. Som direkte varsel regnes brev til kunden, eller elektronisk melding, eksempelvis e-post, SMS eller melding gjennom en "Min side"-funksjon på leverandørens nettside. Varsling på "Min side" må aktivt velges av kunden dersom dette skal oppfylle kravet til direkte varsel.   

Agva Kraft anfører at det ble utstedt varsel om prisendring den 16.12.21 ved epost. Klager bestrider at han har mottatt varsel om prisendringer.  

Agva Kraft har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at klager ble varslet tilstrekkelig om endringer i strømavtalen. Nemnda har derfor kommet frem til at prisendringene etter 16.12.21 ikke er gjeldende for klager frem til det blir utstedt et korrekt varsel om prisendring i henhold til kraftleveringsavtalen § 6. Nemnda har derfor kommet frem til at det foreligger en tilbakebetalingsplikt for Agva Kraft. 

Det er uomtvistet at det er inngått en avtale om produktet kalt Agva Topp 10 Garanti. Produktet er en standard variabel avtale med pristak. Nemnda er enig med klager i at det er misvisende å markedsføre produktet kun som en pristakavtale.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 22. august 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.