Sak: 21-776 Klage på avtale – krav om kompensasjon – Midt-Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at pristaket blir korrigert til 59 øre/kWh i henhold til bekreftet pris fra strømpris.no. Klager anførte at selskapet reklamerte på sine nettsider med et pristak på 59 øre/kWh med prissikringsgebyr på 1-4 øre/kWh. Klager påpekte at han tok skjermbilder av selskapets nettsider og gjennomførte bestillingen via strompris.no. Klager hevdet at selskapet forsøkte å lure han til å bekrefte en annen pris enn avtalt og klager valgte derfor å ikke bekrefte avtalen/prisen. Klager hevdet at Midt-Energi AS er bundet av prisen som er reklamert på deres nettsider, strompris.no og bekreftelsen fra strompris.no. Dette er en avtale med en varighet på 3 måneder med makspris på 59 øre/kWh og deretter makspris på 79 øre/kWh. Klager krever kompensasjon for sine ekstrakostnader. Midt-Energi AS AS anfører at strompris.no ikke har et bestillingsskjema, men en lenke fra strompris.no til selskapets nettsider. Midt-Energi AS påpekte at de oppdaterte all tilgjengelig info tydelig på deres web-side med nye differensierte priser samt nye bestillingskjema. Midt-Energi AS avviser klagers krav om å få et billigere pristak enn det klager har bestilt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Midt-Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk: 

16.09.21 – Kundeforhold opprettet.

Krav: Klager krever at pristaket blir korrigert til 59 øre/kWh i henhold til bekreftet pris fra strømpris.no. 

Partenes anførsler:

Klager bestilte en strømavtale, kalt Garantikraft Kampanje, fra Midt-Energi den 16.09.21. Klager anfører at selskapet reklamerte på sine nettsider med et pristak på 59 øre/kWh med prissikringsgebyr på 1-4 øre/kWh. Klager påpeker at han tok skjermbilder av selskapets nettsider og gjennomførte bestillingen via strompris.no.

Klager anfører at han kontaktet Midt-Energi etter at han mottok en bekreftelse med pristak på 99 øre/kWh og prissikring på 8 øre/kWh. Klager opplyser at selskapet informerte om at de skulle sende ut en SMS med korrekt pris på 59 øre/kWh. Deretter mottok klager igjen en SMS med 99 øre/kWh. Klager hevder at selskapet forsøker å lure han til å bekrefte en annen pris enn avtalt og klager valgte derfor å ikke bekrefte avtalen/prisen.

Klager hevder at Midt-Energi er bundet av prisen som er reklamert på deres nettsider, strompris.no og bekreftelsen fra strompris.no. Dette er en avtale med en varighet på 3 måneder med makspris på 59 øre/kWh og deretter makspris på 79 øre/kWh. Klager krever kompensasjon for sine ekstrakostnader. 

Klager krever at pristaket blir korrigert til 59 øre/kWh i henhold til vedlagte bekreftet pris fra strømpris.no. 

Midt-Energi AS (Midt-Energi) viser til at de mottok bestilling fra klager den 16.09.21. Innkommende bestilling viser et pristak på 99 øre/kWh og det er haket av for prisområde "Østlandet, Sørlandet og Vestlandet". Vilkårene som er akseptert i bestillingen er fra 01.01.21 og ikke endret siden. 

Den 17.09.21 informerte Midt-Energi til kundene at de hadde gått tom for pristak 59 øre/kWh den 16.09.21. Klagers bestilling ble behandlet den 20.09.21, og det ble utstedt SMS hvor det fremgår at klager betaler innkjøpspris for strømmen og et påslag på 8,5 øre/kWh. Prissikring for pristak er 99 øre/kWh er 4 øre/kWh.

Midt-Energi hevder at pris er i henhold til skriftlig bestilling fra klager. 

Midt-Energi anfører at strompris.no ikke har et bestillingsskjema, men en lenke fra strompris.no til selskapets nettsider. Alle kunder som ønsker å bestille produktet må fylle ut bestillingsskjema på selskapets nettsider. Midt-Energi påpeker at skjermbildene klager har er fra deres nettside før prisen ble endret kl. 20:41. Klager bestilte kl. 22:03.

Midt-Energi anfører at de er ansvarlig for ajourhold av deres produkter på strompris.no. Det er ikke mulighet til å endre inneværende dag. Midt-Energi påpekte at de oppdaterte all tilgjengelig info tydelig på deres web-side med nye differensierte priser samt nye bestillingskjema. 

Midt-Energi avviser klagers krav om å få et billigere pristak enn det klager har bestilt.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det er inngått avtale om pristak på 59 øre/kWh eller 99 øre/kWh. Nemnda legger til grunn at klager har bestilt en strømavtale fra Midt-Energi den 16.09.21 via strømportalen strømpris.no.

Klager anfører at det er inngått en avtale om pristak på 59 øre/kWh via strømportalen strompris.no og viser til skjermbilder av selskapets nettsider. Midt-Energi anfører at strompris.no ikke har et bestillingsskjema, men en lenke til selskapets nettsider. Midt-Energi anfører også at fremlagte skjermbilder er fra deres nettside før prisen ble endret og før klager bestilte strømavtalen. Etter nemndas syn er ikke fremlagte skjermbilder av selskapets nettsider tilstrekkelig til å dokumentere at det er inngått en avtale om pristak på 59 øre/kWh. Nemnda kan heller ikke se at skjermbildet fra strømportalen dokumenterer en avtaleinngåelse.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 22. august 2022

 Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.