Sak: 21-787 Krav om erstatning– Lede AS

Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det ikke var noen feil på hans jordfeilvarsler. Klager påpekte at han ikke skal stå ansvarlig for andre kunders feil og at det er Lede AS som må stå til ansvar for dette. Lede AS viste til at en jordfeilvarsler kun skal varsle når det oppstår jordfeil i eget anlegg. Jordfeilvarsleren skal ikke varsle om jordfeil som oppstår utenfor eget anlegg da jordfeilvarsleren skal være retningsbestemt. Lede AS anførte at når jordfeil oppstår i nettkunders elanlegg, så er dette en hendelse utenfor nettselskapets kontroll. Lede AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lede AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning som følge av jordfeil.   

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13.  

Krav: Klager krever utgifter til elektriker kr 1 650 dekket.   

Partenes anførsler:  

Klager viser til at han har hatt gjentagende varsler på jordfeilbryteren i boligen. Klager kontaktet elektriker og elektriker meldte feil inn til nettselskapet.   

Klager anfører at det ikke var noen feil på hans jordfeilvarsler. Klager mener at han ikke skal stå ansvarlig for andre kunders feil og at det er Lede som må stå til ansvar for dette.   

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Lede AS (Lede) har forståelse for at det føles urimelig å dekke kostnader for elektriker når jordfeilen ikke var i klagers anlegg.   

Lede viser til at en jordfeilvarsler skal kun varsle når det oppstår jordfeil i eget anlegg. Jordfeilvarsleren skal ikke varsle om jordfeil som oppstår utenfor eget anlegg. Jordfeilvarsleren skal være retningsbestemt. I dette tilfellet var det jordfeil hos en annen nettkunde som er tilknyttet samme trafokrets som klager. Klagers jordfeilsignal varslet når det oppstod jordfeil hos annen nettkunde som kan tyde på at klagers jordfeilvarsler ikke er retningsbestemt eller at det er feil ved den.   

Lede anfører at når jordfeil oppstår i nettkunders elanlegg, så er dette en hendelse utenfor nettselskapets kontroll. Lede avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.   

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet den anførte skadeårsak ikke er en mangel eller forsinkelse ved nettselskapets ytelse. Nemnda har i mange tidligere saker lagt til grunn at problemer som skyldes jordfeil i andre nettkunders anlegg – og ikke i netteiers anlegg – i utgangspunktet ikke er en mangel eller forsinkelse etter avtalen. Nemnda har også lagt til grunn at forsyningsnettet ikke kan garanteres fritt for jordfeil.  

Det påligger den enkelte anleggseier et ansvar for at det er installert hensiktsmessig og egnet vern for egen elektrisk installasjon. I dette ligger også at vernet ikke skal gi uønsket utkobling som følge av feil i andre anleggseiere sine installasjoner. En korrekt dimensjonert installasjon med jordfeilbryter tilpasset de opptredende forhold i området, vil normalt ikke gi uønsket utkobling.   

At jordfeilbryteren ikke har koblet ut tidligere kan skyldes flere årsaker. Både endringer i utstyr eller faste installasjoner der utkobling skjer, samt jordfeilens karakter der den oppstår, betyr noe for om jordfeilbryter kan fungere som tiltenkt. Det er således en rekke forhold som kan påvirke en jordfeilbryter som ligger utenfor nettselskapets kontrollsfære og som nettselskapet ikke er ansvarlig for.   

På denne bakgrunn er konklusjonen at årsaken til skaden er utenfor selskapets kontroll og selskapet er ikke erstatningsansvarlig.    

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 22. august 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.