Sak: 21-794 Klage på avtale– GNP Energy Norge AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han allerede har betalt for fakturert periode og avviste fakturert sluttavregning. Klager anførte at GNP Energy Norge AS ikke har sørget for en korrekt fakturering for august 2021. Klager hevdet at selskapet har bekreftet dette per telefon og opplyst at det skyldtes feil hos leverandør. Klager påpekte at dette ikke skal belastes ham som kunde. GNP Energy Norge AS anførte at fakturert sluttavregning gjelder forbruk i perioden fra 01.08.21 til 04.09.21. GNP Energy Norge AS påpekte at forbruk for denne perioden ikke er fakturert tidligere. GNP Energi Norge AS mener at klager må betale for forbruket sitt i perioden han har vært kunde. GNP Energy Norge AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

GNP Energy Norge AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår. 

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. 

Historikk: 

21.06.21 – Kundeforhold opprettet. 

04.09.21 – Kundeforhold avsluttet. 

Krav: Klager hevder at han allerede har betalt for fakturert periode og avviser fakturert sluttavregning.

Partenes anførsler:

Klager hevder at han allerede har betalt for fakturert periode og avviser fakturert sluttavregning.

Klager anfører at GNP ikke har sørget for en korrekt fakturering for august 2021. Klager hevder at selskapet har bekreftet dette per telefon og opplyst at det skyldtes feil hos leverandør. Klager mener at dette ikke skal belastes ham som kunde. 

Klager anfører at selskapet opererer på en useriøs måte når det etterfaktureres da selskapet har hatt tilgang til måletall og kunne fakturert til korrekt tid. Klager påpeker at beløpet var en kraftig økning siden forrigegående måneder og utgjorde over 100 % økning. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende og viser blant annet til inkassovarsel. 

GNP Energi AS (GNP) anfører at fakturert sluttavregning gjelder forbruk i perioden fra 01.08.21 til 04.09.21. GNP påpeker at forbruk for denne perioden ikke er fakturert tidligere. 

GNP viser til klagers anførsel og påpeker at det er kraft klager ikke har betalt for. Kraft har kommet som sluttavregning. 

GNP mener at klager må betale for forbruket sitt i perioden han har vært kunde. 

GNP opprettholder fakturert krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at faktureringen er blitt forsinket. Nemnda kan ikke se at slik forsinket fakturering medfører at klagers betalingsplikt bortfaller. Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 22. august 2022

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.