Sak: 21-799 Krav om erstatning– Elvia AS

Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til reparasjon og bytte av styringssystem til kloakkanlegg dekket. Klager viste til at etter at Elvia AS gjorde gjentagende feilrettinger på anlegget i deres nabolag sommeren 2021 og hevdet at dette medførte store skader på klagers kloakkanlegg. Klager hevdet at det er nettselskapets handlinger som er direkte årsak til skadene. Klager påpekte at dersom Elvia AS ikke hadde byttet fasene gjentatte ganger, ville utstyret ikke blitt ødelagt. Elvia AS viste til at måleloggene ble sjekket og det var registrert spenningsutfall, strømbrudd og hendelse som kan knyttes til endring av dreieretning, men ingen overspenninger. Elvia AS anførte at de har informert klager om at de trenger et dokumentert krav og fakturakopi, samt informert om at de ikke dekker eventuelle oppgraderinger av eksisterende anlegg. Elvia AS har undersøkt med pumpeservice og refunderte utgifter relatert til feilen. Elvia AS hevdet at hendelsen i nettet ikke har ført til skade på utstyr. Elvia AS hevdet at tilsendt dokumentasjon ikke viser årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning.   

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 13.  

Krav: Klager krever utgifter til reparasjon og bytte av styringssystem til kloakkanlegg kr 61 450 dekket.   

Partenes anførsler:  

Klager viser til at etter at Elvia gjorde gjentagende feilrettinger på anlegget i deres nabolag sommeren 2021 og hevder at dette medførte store skader på klagers kloakkanlegg. Det var flere utkoblinger av nettet og klager hevderat strømnettet opplevdes som svært ustabilt over lengre tid.   

Klager opplyser at kloakksystemet stammer fra 1970-tallet og betjener 5 eneboliger.   

Klager anfører at i forbindelse med den ustabile nettleveransen gikk plutselig alarmen for fyllingsgraden i kloakk-kummen. Pumpeservice ble tilkalt. Pumpeservice informerte om at Elvia hadde byttet fasene i hovedanlegget som førte til at strømmen hadde blitt vendt. Feilen ble rettet og pumpene fungerte igjen, men styringssystemet måtte byttes om noe tid. Senere samme uke gikk alarmen igjen og det ble oppdaget at Elvia igjen hadde byttet om fasene. Pumpeservice rettet feilen enda en gang, men nå var en av kontaktorer svidd fast i styringssystemet slik at kun en av pumpene gikk etter endringen. Klager påpeker at de derfor måtte akutt bytte styringssystemet for begge pumper/kvernet for å unngå dramatiske konsekvenser. Klager peker på at de var nødt til å utføre dette for å avverge oversvømmelse av kloakk.  

Klager hevder at det er Elvias handlinger som er direkte årsaken til skadene. Klager påpeker at dersom Elvia ikke hadde byttet fasene gjentatte ganger, ville utstyret ikke blitt ødelagt.    

Klager krever utgifter til reparasjon og bytta av styringssystem til kloakkanlegg kr 61 450 dekket.   

Elvia AS (Elvia) viser til at måleloggene til ble sjekket den 24.08.21 etter henvendelse fra klager. Det var registrert spenningsutfall, strømbrudd og hendelse som kan knyttes til endring av dreieretning, men ingen overspenninger.   

Elvia anfører at de har informert klager om at de trenger et dokumentert krav og fakturakopi, samt informert om at de ikke dekker eventuelle oppgraderinger av eksisterende anlegg. Elvia har undersøkt med pumpeservice og refunderte utgifter relatert til feilen.   

Elvia hevder at hendelsen i nettet ikke har ført til skade på utstyr. Elvia påpeker at det i faktura og første forklaring fra pumpeservice kom frem at dette ikke var relatert til feilen. Elvia hevder at tilsendt dokumentasjon ikke viser årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade.  Elvia anfører at det er gjennomført grundig undersøkelse og innhentet bistand fra DLE som viser at ingen av komponentene i styringsskapet vil ta skade av at dreieretningen ble byttet. Elvia påpeker at selv om pumpen er trefase så er resten av anlegget deriblant styringssystemet en-fase og dette skal ikke ta skade.  

Elvia avviser erstatningsansvar.    

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.   

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Elvia AS sitt nett. I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet på distribusjonsnettet ble dreieretningen til fasene byttet ved to omganger. Feilen har ført til driftsforstyrrelser hos klager. Dette er en mangel ved ytelsen, jf. nettleieavtalen § 12-1. 

Etter nemndas syn er det sannsynlighetsovervekt for at skaden på styringssystemet til kloakkanlegget er forårsaket av feil ved nettselskapets ytelse, og viser til selskapets egne opplysninger om at årsaken til driftsforstyrrelsen var en feil utført av selskapet selv. Ved vurderingen har nemnda lagt særlig vekt på at Elvia AS har utført feilen i flere omganger. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 22. august 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.