Sak: 21-815 Klage på avtalevilkår og krav om kompensasjon – Agva Kraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager gjorde gjeldende at Agva Kraft AS hadde brutt avtale om inngått fastprisavtale ved urettmessig å ha overført ham til en spotprisavtale. Klager påpekte at Agva Kraft AS nektet å la ham beholde den opprinnelige avtalen og at tilbud om å opprettholde den opprinnelige avtalen først kom etter at klager hadde byttet leverandør. Klager krevde kompensasjon med grunnlag i Agva Kraft AS' avtalebrudd. Agva Kraft AS gjorde gjeldende at klager ikke kvalifiserte for det aktuelle tilbudet som kun rettet seg til nye kunder. Agva Kraft AS viste til at kunden selv hadde byttet leverandør og at klager fikk beskjed om at avtalen ville opphøre. Agva Kraft AS påpekte at klager ble tilbudt å få tilbake opprinnelig avtale og avviste klagers krav om kompensasjon. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.   

 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-3.   

 

Historikk:   

14.09.21 – Kundeforhold opprettet.   

 

Krav: Klager krever kompensasjon på kr 5 000, -.  

 

Partenes anførsler:  

 

Klager inngikk avtale med Agva Kraft AS den 14.09.21 om fastpris på strøm til kr. 79,90/kWh med ett års bindingstid. Tilbudet rettet seg mot nye kunder. Klager hadde ikke et pågående kundeforhold med selskapet ved avtaleinngåelsen. Leveransen ble påbegynt. Han fikk 14.10.21 beskjed fra Agva Kraft AS om at selskapet ikke ville følge inngått avtale, siden klager hadde hatt et tidligere kundeforhold med selskapet. Han ble overført til en spotprisavtale. Klager byttet samme høst kraftleverandør.   

 

Klager gjør gjeldende at det er inngått en fastprisavtale og anfører at Agva Kraft AS har brutt avtalen og har urettmessig overført ham fra inngått fastprisavtale til en spotprisavtale. Klager påpeker at han utallige ganger klaget til selskapet og at det nektet å la ham beholde den opprinnelige avtalen. Tilbud om å opprettholde den opprinnelige avtalen kom først etter at klager byttet leverandør.   

 

Klager hevder at Agva Kraft AS urettmessig har brutt avtalen og krever derfor en kompensasjon.   

 

Agva Kraft AS anfører at klager ikke kvalifiserte for det aktuelle tilbudet om fastprisavtale og at han derfor ble flyttet til spotprisavtale. Selskapet anfører videre at kunden selv har byttet leverandør og at klager fikk beskjed om at avtalen ville opphøre. Agva påpeker at klager ble tilbudt å få tilbake opprinnelig avtale uten å akseptere dette.

 

Agva avviser klagers krav om kompensasjon.  

 

 
Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

 

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager bestilte strømavtale fra Agva Kraft AS den 14.09.21, og at leveransen ble påbegynt noen uker senere. Én måned etter avtaleinngåelsen sendte selskapet en e-post til klager om at han ville bli flyttet over til en annen avtale. Grunnlaget var at den bestilte avtalen bare kunne bestilles av nye kunder og at klager ikke kvalifiserte som dette fordi han tidligere hadde hatt et kundeforhold med selskapet, selv om han ikke hadde det da fastprisavtalen ble bestilt. Videre legger nemnda til grunn at Agva Kraft AS den 29.11.21 har tilbudt klager å bli fakturert i tråd med den opprinnelige avtalen kunden bestilte. 

 

Nemnda kan ikke se at Agva har tilstrekkelig sannsynliggjort at det ved avtaleinngåelsen ble tilstrekkelig informert om at den bestilte strømavtalen kun gjaldt for kunder som ikke tidligere hadde hatt et kundeforhold med selskapet. Dette er etter nemndas syn ikke en naturlig forståelse av begrepet «nye kunder», som mest naturlig må forstås som det motsatte av eksisterende kunder. Uklarhet om forståelsen av begrepet må uansett gå utover selskapet. Nemnda har derfor kommet frem til at klager hadde krav på å få levert fastprisavtalen som avtalt. Når selskapet misligholdt denne leveringsplikten, har han som utgangspunkt krav på å få dekket sitt økonomiske tap fra misligholdet inntrådte og frem til selskapet tilbød klager å gjeninntre i avtalen på de avtale vilkårene 29.11.2021. Ettersom kunden avslo dette tilbudet, er det etter nemndas syn ikke grunnlag for erstatningsplikt for selskapet fra dette tidspunktet og ut avtaletiden på ett år. 

 

Klager har ikke dokumentert sitt økonomiske tap for nemnda i denne saken, og har kun gjort gjeldende et ubegrunnet krav om erstatning på kr 5 000, -. Nemnda har dermed ikke noe grunnlag for å utmåle en eventuell erstatning. Nemnda oppfordrer klager til å dokumentere det økonomiske tapet ovenfor Agva Kraft AS for den aktuelle perioden, slik at selskapet kan dekke dette så langt klager kan vise til direkte og dokumenterbar tap som følge av saken, eksempelvis gjennom fakturaer som viser hans faktiske strømutgifter i den perioden misligholdet varte.

 

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis delvis medhold. 

 

Oslo, 26. september 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.