Sak: 22-050 Klage vedrørende erstatningskrav – Elvia AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at strømbruddet medførte skade på strømforsyningen til hans styringssystem til smartbolig. Klager påpekte at strømbruddet medførte overbelastning av anlegget. Klager anfører at skaden er dokumentert ved bekreftelse fra elektriker. Elvia AS viste til at det oppstod bryterfall i høyspentnettet på avgangen fra transformatorstasjonen som forsyner nettstasjoner der kunden er tilknyttet. Virkningen for sluttkunde er som en ordinær inn- og utkobling av strøm, og det er ikke loggført overspenninger. Elvia AS avviste at det er årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers skade. Elvia AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.   

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13.  

  

Historikk:   

16.12.21 – Strømbrudd.   

  

Krav: Klager krever utgifter til elektriker på kr 5363, - dekket.   

 

Partenes anførsler:  

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Klager hevder at strømbruddet den 16.12.21 medførte skade på strømforsyningen til styringssystemet til hans smartbolig. Lys og varme sluttet å fungere frem til strømforsyningen til styringssystemet ble utbedret av elektriker.   

Klager mener at strømbruddet medførte overbelastning av anlegget. Klager anfører at skaden er dokumentert ved bekreftelse fra elektriker. Klager mener at skaden skyldes strømbruddet og hevder at det er en kausal sammenheng. Klager hevder at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom skaden og strømbruddet. Klager påpeker at skaden ikke ville funnet sted dersom strømbruddet ikke hadde inntruffet.   

Elvia AS viser til at det oppstod bryterfall i høyspentnettet på avgangen til transformatorstasjonen som forsyner nettstasjoner der kunden er tilknyttet. Totalt ble 24 nettstasjoner berørt av bryterfallet. Et bryterfall representerer en ordinær ut- og innkobling av strømforsyningen og vil for kundene oppleves som et strømbrudd. Årsaken til strømbruddet var en kabelfeil.   

Elvia AS anførte at de ikke er kjent med andre kunder på samme trafokrets som har hatt skader etter hendelser eller i samme tidsrom/tidspunkt. Videre anfører selskapet at det ikke er noen indikasjon på at det har vært spenningsvariasjoner i forbindelse med bryterfallet/hendelsen.   

Elvia AS avviser at det er årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers skade. Selskapet påpeker at elektriske produkter, installasjoner og komponenter skal tåle ordinære ut- og innkobling og skal ikke ta skade av en forsinkelse i strømleveransen.   

Selskapet viser til at det var et elektrisk styringssystem som ikke virket etter strømbruddet. Det påpeker at tidsmessig sammenfall ikke er tilstrekkelig for å sannsynliggjøre årsakssammenheng.

Elvia AS avviser erstatningsansvar.  

 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning.  

I henhold til standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en påregnelig årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.   

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av en mangel ved strømleveransen. Ordinære inn- og utkoblinger av strøm uten spenningsvariasjoner som overspenning kan i seg selv ikke anses som noen mangel ved ytelsen, i alle fall så lenge de er kortvarige. Tidsmessig sammenfall mellom hendelsen og klagers skade er etter nemndas syn heller ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre påregnelig årsakssammenheng. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet, slik at skader ved slike inn- og utkoblinger fremstår som upåregnelige, jf. kjøpsloven § 67 første ledd første pkt. og Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinne) avsnitt 65 flg.

Nemnda legger derfor til grunn at vilkårene for erstatningsplikt ikke er oppfylt, idet klagers skade ikke kan anses forårsaket av en mangel ved nettselskapets ytelse.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 24. oktober 2022 

 

 Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge  

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.