Sak: 20-501 B Klage vedrørende krav om erstatning – Tensio TS AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 20-501 behandlet 11. oktober 2021, der klager ikke gis medhold. Nemnda avviser saken.

Saken gjelder gjenåpning.  

Det ble fattet slikt vedtak 11. oktober 2021: Klager gis ikke medhold.  

Ved epost av 04.05.22 har klager bedt om gjenåpning.

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder gjenåpning.   

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:   

Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt.

Nemnda har kommet frem til at det ikke er grunnlag for gjenåpning.  

Nemnda har vurdert klagers anførsler om at vedtaket er vurdert på feil grunnlag. Nemnda kan imidlertid ikke se at klagers anførsler gir grunnlag for gjenåpning, ettersom det i gjenåpningsbegjæringen ikke er fremlagt nye, vesentlige opplysninger. Nemnda viser til at tvisten kan bringes inn for forliksrådet.  

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK 

Saken avvises. 

Oslo, 24. oktober 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.