Sak: 22-113 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår– NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om inngått avtale. Klager krevde erstatning for medgått tid, tort og svie og ekstra kostnader. Klager hevdet at det ble inngått avtale om 0,4 kr/kWh i salgssamtalen og påpekte at han er fakturert for en mye høyere pris enn avtalt. NorgesEnergi AS anførte at klager takket ja til produktet "Sesongpris" i salgssamtalen. NorgesEnergi AS bestred at det var sannsynliggjort at det ble gitt et løfte om pris til 0,4 kr eller 21 øre per kWh med prissituasjonen i denne perioden. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

NorgesEnergi AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder uenighet om inngått avtale.   

 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.  

 

Historikk:   

20.10.2021 – Kundeforhold opprettet.   

 

Krav: Klager krever erstatning for medgått tid, tort og svie og ekstra kostnader.   

 

Partenes anførsler:  

 

Klager hevder at det ble inngått avtale om 0,4 kr per kWh i salgssamtalen den 20.10.2021. Klager anfører at dette fremgår av salgssamtalen som det eksisterer en hel eller delvis lydfil av, og at han aksepterte avtalen på grunn av sesongprisen på 0,4 kr/kWh. Klager påpeker at han er blitt fakturert for en mye høyere pris enn avtalt.

 

Klager krever erstatning for medgått tid, tort og svie og ekstra kostnader.   

 

NorgesEnergi AS anfører at klager takket ja til produktet "Sesongpris" i salgssamtalen den 20.10.2021. Klager har hatt aktiv strømleveranse i perioden fra 05.11.2021 til 11.12.2021. Selskapet peker på at produktet innebærer standard variabel kraftpris fra september til og med april og spotpris fra mai til og med august. Leveranseperioden til klager ga klager en variabelpris i hele perioden.

 

Selskapet anfører at det har vanskelig for å tro at det ble gitt en lovnad om pris til 0,4 øre eller 21 øre per kWh for dette produktet basert på prissituasjonen i den aktuelle perioden, der prisene for den standard variable prisperioden var 148,99 øre/kWh (ved salgssamtalen), 127,99 øre/kWh og 179,99 øre/kWh.  

 

Selskapet anfører at lydfil av salgssamtalen ikke dokumenterer hele samtalen, da det kun tas opptak av selve avtalebekreftelsen, og der er ikke pris nevnt.  

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. 

 

I denne saken er det omtvistet mellom partene hvilken avtale som er inngått. Det står påstand mot påstand om at det forelå en muntlig avtale om 0,4 kr/kWh mellom klager og NorgesEnergi AS.  

Nemnda viser til at klager etter alminnelige utgangspunkter for bevisbedømmelse har bevisbyrden for sitt krav. Nemnda kan ikke se at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det ble inngått en muntlig avtale om 0,4 kr/kWh.  

Det er uomtvistet at klager har mottatt en bekreftelsesmelding i forbindelse med telefonsalget, hvor det fremgår at strømavtalen gir spotpris uten påslag fra mai til august og variabelpris fra september til april. Det fremgår videre av selve bekreftelsesmeldingen at avtalen gir to måneder gratis fastbeløp og to måneder gratis prissikring. Innholdet i bekreftelsesmeldingen gir ingen holdepunkter for kundens påstand om at prisen var bundet til et bestemt beløp.

Nemnda viser videre til prissituasjonen i markedet og mener at det er lite sannsynlig at det er angitt en slik pris i salgssamtalen på det aktuelle tidspunktet for det aktuelle produktet. Produktet var en kombinasjon av standard variabel kraftpris fra september til og med april, og spotpris uten påslag fra mai til og med august. Salgssamtalen fant sted 20.10.2021 og leveranseperioden var 05.11.2021–11.12.2021, som ga kunden en variabelpris hele perioden. Den prisen klager hevder han ble forespeilet ville kun vært mulig å få i en fastprisavtale.

På denne bakgrunn finner nemnda ikke tilstrekkelig grunnlag til å la bevistvilen gå utover selskapet med grunnlag i unnlatelsen av å fremlegge salgssamtalen. Nemnda har ikke grunn til å tro at opptak av hele eller deler av salgssamtalen ville stilt bevisbildet i noe annet lys. 

Nemnda har derfor kommet til at klagen ikke tas til følge. 

Forbrukerrepresentant Norman ønsker å knytte en egen merknad til selskapets anførsel om at klager ikke kan få innsyn i lydopptaket som ble gjort av salgssamtalen, under en helt generell henvisning til GDPR. Norman bemerker at det å gjøre opptak av salgssamtaler for å dokumentere avtaleinngåelsen er i strid med GDPR ifølge Datatilsynet. Når opptaket likevel er gjort og lagret, kan ikke Norman se at klager – uten nærmere begrunnelse – kan nektes innsyn, all den tid klager har vid innsynsrett etter GDPR art. 15 nr. 1, jf. nr. 3.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 24. oktober 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.