Sak: 22-088 Klage på fakturering av forbruk – Midtnett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk for juli og august 2021. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager anførte at det ikke finnes noen fast installasjon som kunne forårsake et slikt forbruk. Klager påpekte at det ikke kan være praktisk mulig å forbruke så mye strøm i perioden fra juli til august 2021. Klager anførte at en målerkontroll lite sannsynlig vil avdekke en feil ved måleren ettersom den har målt korrekt forbruk i månedsvis både før og etter perioden fra juli til august 2021. Midtnett AS viste til kalibreringsbevis for måler og anførte at det ikke er funnet noen feil på måleren. Midtnett AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Midtnett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.   

 

Regelverk: Standard nettleieavtale § 5-3.   

 

Historikk:   

17.06.22 – Målerkontroll. Ingen feil funnet.   

 

Krav: Klager avviser fakturert forbruk i juli og august 2021.  

 

Partenes anførsler:  

 

Klager reagerer på fakturert forbruk i juli og august 2021. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye.   

 

Klager anfører at det ikke finnes noen fast installasjon som kunne forårsake et slikt forbruk. Klager påpeker at det er en kårbolig, hvor det er oppvarming med flisfyring.   

 

Klager mener at det ikke kan være praktisk mulig å forbruke så mye strøm i perioden fra juli til august 2021. Klager krever at forbruket i denne perioden blir nedjustert og viser til historisk forbruk.    

 

Klager anfører at en målerkontroll lite sannsynlig vil avdekke en feil ved måleren ettersom den har målt korrekt forbruk i månedsvis både før og etter perioden fra juli til august 2021. Klager mente at det var en vakkel i måleren som ikke ville kunne fremprovoseres ved en slik målerkontroll.

 

Klager avviser fakturert forbruk i juli og august 2021.  

 

Midtnett AS anfører at måleverdiene er hentet inn via AMS-måler i hele perioden fra og med 13.03.18.  

 

Midtnett AS viser til kalibreringsbevis for måler og anfører at det ikke er funnet noen feil på måleren.   

 

Selskapet opprettholder fakturerte krav.    

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

 

I henhold til standard nettleieavtale § 6-3 danner de målerverdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

 

I henhold til standard nettleieavtale § 5-3 om kontroll av måleutstyr, kan begge parter når som helst forlange nettselskapets måleutstyr kontrollert. Den rutinemessige kontrollen omfatter ikke kontroll i kundens eget anlegg. Kunden er selv ansvarlig for kontroll, ettersyn og vedlikehold av dette anlegget. Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleavvik større enn det som tillates i henhold til forskrift, skal nettselskapet bekoste kontrollen. 

 

Klager har anført at det må ha vært feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Etter nemndas syn viser de foretatte kontrollene av måleren at måleren har fungert i samsvar med forskriftskravene til elektrisitetsmålere. Nemnda legger kontrollene til grunn, og legger derfor til grunn at det ikke foreligger målerfeil. 

 

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden – om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte – sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er sannsynliggjort at det forbruket som kunden er ansvarlig for er lavere enn det som er målt, eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket virker påregnelig, selv om det er høyere enn tidligere og etterfølgende terminer. Nemnda viser for øvrig at også i mars samme år inntraff en relativ forbruksøkning, om enn ikke like stor som den påklagede, som kunden hadde risikoen for. 

 

I og med at det ikke er påvist feil på måleren og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, legger nemnda til grunn at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.

 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

 

Klager gis ikke medhold. 

 

Oslo, 26. september 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge 

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.