Sak: 22-235 Klage vedrørende spenning og krav om erstatning – Fagne AS

Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde kompensasjon for økte strømutgifter i boligen. Klager opplevde spenningsvariasjoner i deler av boligen i desember 2021, som det ble avdekket at skyldtes klemmefeil på stikkledning. Tidligere samme høst var det oppstått problemer med drift av varmepumpe som ble tatt ut av bruk, og klagers varmebehov ble løst ved elektrisk fyring. Etter utbedring av klemmefeilen viste det seg at varmepumpen fungerte som normalt. Klager krevde derfor kompensasjon for økte strømutgifter i boligen fra 25.10.21 til 26.12.21. Fagne AS viste til utsnitt fra AMS-måler som viste at spenningen var av normal karakter unntatt dipp ved to anledninger. Fagne AS hevdet at driftsproblemene på varmepumpen måtte skyldes feil på pumpen og viste til at spenningen var normal etter at pumpen ble frakoblet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Fagne AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder krav om erstatning.  

 

Regelverk: Standard nettleieavtale § 13.   

 

Krav: Klager krever kompensasjon for økte strømutgifter i boligen fra 25.10.21 til 26.12.21 på kr 7944, -.  

 

Partenes anførsler:  

 

Klager anfører at boligen har vært tilkoblet varmepumpe siden 1993.  

 

Klager sier at i 1990-tallet målte montør fra kuldefirma lav spenning i forbindelse med uregelmessig drift av varmepumpen. Dette løste seg rundt 2000 tallet da nettselskapet gjennomførte omfordeling av last i strømnettet i nærområdet.   

 

Nåværende varmepumpe ble installert i 2011. Klager tilkalte kjølemontør i oktober 2021 grunnet lav effekt på varmepumpen. Det ble etterfylt med kuldemedium, men lekkasje ble ikke påvist. Like etter sluttet varmepumpen å fungere ved at sikringen ble utløst. Ny varmepumpe ble bestilt og frem til denne monteres, ble oppvarming av boligen ivaretatt ved el-kolber.  

 

Klager opplevde spenningsvariasjoner i deler av boligen desember 2021. Klager opplyser at lys bl.a. på kjøkkenet dimmes ned og komfyr ble koblet helt ut. Klager kontaktet nettselskapet og det ble funnet klemmefeil på stikkledning tilhørende nettselskapet. Feilen ble rettet og normal strømtilførsel ble gjenopprettet.   

 

Klager hevder at hendelsen i desember 2021 med spenningsvariasjoner og deretter retting av feilen kunne spart klager for kostnader ved elektrisk fyring. Klager krever derfor kompensasjon for økte strømutgifter i boligen fra 25.10.21 til 26.12.21 på i alt kr 7 944, -. Klager påpeker at oppvarming med varmepumpe utgjør 70–80 kWh og med el-kobler utgjør det 140–160 kWh, slik at merforbruket er beregnet til 75 kWt per døgn.

 

Fagne AS viser til utsnitt fra AMS-måler, som viser at spenningen var av normal karakter med unntak av dipp ved to anledninger. Fagne AS anfører at dette måtte skyldes feil på varmepumpe. Etter at varmepumpen ble frakoblet, viste spenningen seg å være normal igjen.   

 

Fagne AS anfører at sikringer som løser ut i all hovedsak forårsakes av overbelastning, kortslutning og i noen tilfeller jordfeil. Sikringer løser ikke ut på spenningsvariasjoner eller bortfall eller variasjon av spenning.   

 

Fagne viser til at varmepumpen ble installert i 1993 og at det ikke er unaturlig at feil oppstår etter 30 års drift.   

 

Fagne avviser erstatningsansvar.   

 

 

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder krav om erstatning.  

 

I henhold til standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.    

 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.    

 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Nettselskapet må godtgjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.  

 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en klemmefeil i Fagne AS sitt anlegg. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Dette utgjør et kontraktsbrudd – en mangel i nettselskapets levering –, jf. nettleieavtalen § 12-1. Selskapet må videre anses å ha hatt mulighet til å påvirke feilen. Vilkår om ansvarsgrunnlag etter § 13-1 er derfor oppfylt.

 

Klager har videre sannsynliggjort et tap i form av forhøyet strømforbruk. 

 

Etter nemndas syn er det sannsynlighetsovervekt for at klagers tap er forårsaket av feilen ved nettselskapets ytelse. Nemnda legger her avgjørende vekt på at varmepumpen fungerte som den skulle etter at feilen ved nettselskapets ytelse ble rettet, mens den ikke fungerte i en periode før feilen ble avdekket og rettet. Slik nemnda ser det underbygger dette at funksjonssvikten på varmepumpen i oktober 2021 var en følge av klemmefeilen og ikke funksjonsfeil ved pumpen, slik selskapet hevder. Nemnda kan heller ikke se at den konkrete årsakssammenhengen fremstår som upåregnelig i denne saken. Nemnda bemerker herunder at klagers beslutning om å ta varmepumpen ut av bruk fra oktober 2021 ikke fremstår som klanderverdig, og finner heller ikke konkret grunnlag for å si at varmepumpen skulle ha tålt den type spenningsvariasjoner som det her er tale om. 

 

Etter nemndas syn må Fagne AS derfor hefte for klagers tap slik det er krevd.  

 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

 

Klager gis medhold. 

 

Oslo, 26. september 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.