Sak: 22-136 Klage på avtale og avtalevilkår – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager viste til inngått avtale med Fjordkraft AS og anførte at avtalen har et pristak på 54,9 øre/kWh i perioden fra 01.05.21 til 31.07.21, og samme pristak i perioden fra 01.11.21 til 30.04.22. Klager påpekte at han valgte å inngå avtale med Fjordkraft AS grunnet tilbud om forutsigbare priser og hevdet at Fjordkraft AS ikke har overholdt dette. Klager hevdet at vilkårene ikke kan tolkes annerledes enn at maksimumsprisen for to perioder per år fremover er det oppgitte beløpet i avtalen. Fjordkraft AS anførte at klager ved oppstart hadde et pristak på 54,9 øre/kWh. Fjordkraft AS påpekte at dette imidlertid ikke er en garanti for at tilsvarende tak opprettholdes i senere perioder. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Fjordkraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   

 

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 2-1. Særvilkår mellom partene.   

 

Krav: Klager krever at pristak på 54,9 øre/kWh gjelder i perioden fra 01.11.21 til 30.04.22.  

Partenes anførsler:  

 

Klager viser til inngått avtale med Fjordkraft AS og anfører at avtalen har et pristak på 54,9 øre/kWh i perioden 01.05.21 - 31.07.21, og samme pristak i perioden 01.11.21 - 30.04.22.  

 

Klager sier at han valgte å inngå avtale med Fjordkraft AS grunnet tilbud om forutsigbare priser og hevder at selskapet ikke har overholdt dette.   

 

Klager mener at varsel om prishopp er urimelig da han er lovet en garanti med makspris på 54,9 øre/kWh fra avtaleinngåelsen og frem til 30.04.22. Klager påpeker at det ikke fremgår av vilkårene at pristaket på 54,9 øre/kWh kun er en oppstartspris for en periode, men at pristaket er en maksimumspris i perioden fra 01.05–31.07 og 01.11.21–30.04.22. Klager viser til vilkårteksten, som lyder: "dette holder deg godt under de høye strømprisene vi som regel ser om vinteren, og godt under pristak hos våre konkurrenter". Klager mener at dette ikke kan tolkes annerledes enn at maksimumsprisen for to perioder per år fremover er det oppgitte beløpet i avtalen.

 

Klager krever at pristak på 54,9 øre/kWh gjelder i perioden fra 01.11.21 til 30.04.22.  

 

Fjordkraft AS inngikk avtalen "Garantistrøm Kampanje" i juni 2021. "Garantistrøm Kampanje" er en standard variabel avtale. Vilkårene til avtalen gir kunden ett pristak i en periode. Nytt pristak for nye perioder varsles på "Min Side" og e-post og/eller SMS.   

 

Fjordkraft anfører at klager ved oppstart hadde et pristak på 54,9 øre/kWh. Dette er imidlertid ingen garanti for at tilsvarende tak holder seg i kommende perioder.   

 

Fjordkraft avviser klagers krav.    

 

 
Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.  

 

I denne saken er det omtvistet mellom partene om det ikke bare er inngått avtale om pristak på 54,9 øre/kWh for perioden fra 01.05.21 til 31.07.21, men også for perioden fra 01.11.21 til 30.04.22. I e-post 5. mai 2021 som bekreftet partenes enighet, skrev representanten for Fjordkraft:

 

"Pristak: Du får en maksimumspris på 54.9øre/kWh (Din leverandør har ikke makspris, og har dermed vært helt opp mot 107øre/kWh denne uken) - dette holder deg godt under de høye strømprisene vi som regel ser om vinteren, og godt under pristak hos våre konkurrenter. Spådd sommerpris er også høy, så dette kan vise seg gunstigere denne sommeren enn tidligere. Du følger ellers prisen med markedet nedover, med 14 dagers prisvarling slik at du er forberedt. Pristak har du hos oss fra 01.05 - 31.07, og 01 .11 - 30.04 hvert år, ellers følger avtalen markedet."

 

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har mottatt et skriftlig tilbud, hvor det fremgår en maksimumspris under avtalen på 54,9 øre/kWh. Deretter opplyses at avtalen gir pristak fra 01.05 til 31.07 og fra 01.11 til 30.04 hvert år og ellers følger avtalen markedet. Slik nemnda leser utsagnet kan det leses dithen at det angitte pristaket er det samme for begge pristaksperioder. Nemnda tillegger det ikke avgjørende vekt at de to periodene er angitt å gjelde "hvert år" og tilføyer at tvistepunktet i saken uansett er om det opplyste pristaket på 54,9 kr/kWh også gjaldt for perioden fra 01.11.21 til 30.04.22. 

 

Nemnda viser videre til at det gjelder et klarhetskrav til avtalens innhold. Avtalen skal være skrevet på en klar og forståelig måte. Fjordkraft, som den profesjonelle part i avtaleforholdet, må bære ansvaret for konsekvensene av en uklar avtale.

 

For øvrig viser nemnda til avtaleloven § 37 første ledd nr. 3 der det heter at man ved tolkning av en avtale mellom forbruker og næringsdrivende, ved tvil om tolkning av et avtalevilkår skal tolke vilkåret til fordel for forbrukeren.  

 

Nemnda har derfor kommet frem til det er inngått avtale om pristak på 54,9 øre/kWh for to definerte perioder, fra 01.05.32 til 31.07.32 og fra 01.11.21 til 30.04.22. 

 

 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

 

VEDTAK 

 

Klager gis medhold. 

 

Oslo, 26. september 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Lars Lima, Fornybar Norge   

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.