Sak: 22-189   Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår– Bærum Energiomsetning AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde at han blir fakturert etter prisen i den sonen han er bosatt i. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han ble lurt til å tro at dette var en god strømavtale og at selskapet ikke har holdt sin del av avtalen om best mulig spotpris. Klager påpekte at selskapet skulle ha informert ham om soneinndelingen og påpekte at om denne informasjonen hadde vært gjort tilgjengelig, så ville han ikke inngått avtale med selskapet. Bærum Energiomsetning AS anførte at de foretrekker skriftlige avtaleformer i stedet for en muntlig verifisering. Bærum Energiomsetning AS har valgt å tilby en minnelig løsning om å betale kr 2000, – i bruddgebyr per strømmåler. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Bærum Energiomsetning AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår.     

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.   

Historikk:    

18.09.2021 – Kundeforhold opprettet.    

Krav: Klager krever at han blir fakturert etter prisen i den sonen han er bosatt i. Klager avviser krav om bruddgebyr.    

Partenes anførsler:   

Klager hevder at Bærum Energiomsetning AS har drevet villedende markedsføring. Klager reagerer på at han ikke ble informert om at selskapet ikke fakturerer etter pris for soneinndeling.    

Klager hevder at han ble lurt til å tro at dette var en god strømavtale og at selskapet ikke har holdt sin del av avtalen om best mulig spotpris.    

Klager kan ikke forstå at selskapet kontakter forbrukere i hans sone ettersom selskapet ikke kan matche prisen etter prisområdet. Klager viser til at prisen i hans sone i desember var 0,76 øre inkl. mva., og at han betalte kr 2,49 inkl. mva. Klager mener at selskapet skulle ha informert ham om soneinndelingen. Klager påpeker at om denne informasjonen hadde vært gjort tilgjengelig, så ville han ikke inngått avtale med selskapet.    

Klager krever at han blir fakturert etter prisen i den sonen han er bosatt i. Klager avviser krav om bruddgebyr.   

Bærum Energiomsetning AS viser til inngått avtale den 18.09.21. Selskapet anfører at det foretrekker skriftlige avtaleformer fremfor muntlig verifisering, som forsikrer kunde komplett informasjon om avtalen. Selskapet peker på at avtalen inneholder lenke til vilkår, at det er skriftlig informert om hvordan produktet faktureres, bindingstid og oppsigelsestid og konsekvenser av brudd på avtalen.   

Selskapet anfører at forvaltningsavtalen «Energifondet», som klager har inngått, ikke faktureres ut fra soneinndeling i landet. Det hevder at det ikke kan ikke klandres for at klager ikke har inngått en strømavtale som fakturerer basert på prisområde.   

Selskapet har valgt å tilby en minnelig løsning om kr 2000, – i bruddgebyr per strømmåler, og ikke kr 2500, – slik det fremkommer i avtalen.

 

Nemnda ser slik på saken:  

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.  

Elklagenemnda har behandlet tilsvarende problemstilling i sak 22-014, og bemerker følgende:

I henhold til standard kraftleveringsavtale § 1-3 plikter kraftleverandøren – før avtalen inngås og i tråd med kravene som følger av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv. – å gi opplysninger om sentrale forhold ved avtalen, herunder betalingsvilkår, eventuell bindingstid og totale kostnader kunden skal betale.    

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale kalt «Energifondet». Videre legger nemnda til grunn at strømavtalen ikke hensyntar soneinndelingen ved fakturering. Nemnda bemerker at denne prisopplysningen er av en slik karakter at det må forventes at Bærum Energiomsetning AS gjør kundene oppmerksomme på slike forhold ved avtaleinngåelsen. Nemnda finner det kritikkverdig at dette ikke er gjort.  Nemnda viser til standard kraftleveringsavtale § 1-3, som pålegger kraftleverandøren å opplyse om blant annet sentrale forhold ved avtalen.

Nemnda fremhever at forvaltningsavtaler vil være kompliserte å forstå for forbrukere. Nemnda legger til grunn at der produktet avviker fra en standard spotprisavtale ved ikke å være sonedifferensiert og i stedet baserer seg på et nasjonalt gjennomsnittsnivå som her, vil dette være et forhold som selskapet vil ha plikt til å fremheve og å forklare kunden konsekvensen av på en lettfattelig måte.

Når klager ikke fått opplysninger om varens viktigste egenskaper, taler dette for at Bærum Energiomsetning AS krediterer de fakturaer klager har fått og i stedet fakturerer ham for den kraften han har brukt etter systemprisen der klager er bosatt.  

Det avgjørende i denne saken er likevel at angrerettlovens bestemmelser ikke er dokumentert fulgt. Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen – for at en avtale skal anses rettslig bindende mellom næringsdrivende og forbrukere.  Det er selskapet som har bevisbyrden for at opplysningspliktene er oppfylt, jf. angrerettloven § 7.     

Ved uanmodet telefonsalg holder det ikke å bare gi opplysningene muntlig. De må også fremgå i et etterfølgende skriftlig tilbud som må gis på et varig medium etter at telefonsamtalen er avsluttet. Forbrukeren blir ikke bundet før tilbudet er akseptert skriftlig, noe den næringsdrivende skal opplyse om i det skriftlige tilbudet. Næringsdrivende skal kunne dokumentere forbrukerens aksept, jf. angrerettloven § 10.

Det er uomtvistet at klager har mottatt et velkomstbrev, hvor det fremgår at strømavtalen er en forvaltningsavtale på kr 99, – per måler/mnd. Det står også at avtalen har 12 måneders avtaletid og et bruddgebyr på kr 2500, – dersom avtalen brytes i bindingstiden. Videre er det tilsynelatende lenket til avtalevilkårene, men det lar seg ikke ut fra dokumentasjonen etterprøve hva lenken viser til.

Nemnda kan verken se at Bærum Energiomsetning AS har godtgjort at det er gitt slike opplysninger til kunden før avtaleinngåelsen som følger av angrerettloven § 8 bokstav h eller at selskapet har oppfylt kravene som følger av angrerettloven § 10, ettersom det i den skriftlige bekreftelsen av tilbudet ikke er opplyst om at forbrukeren er ubundet inntil tilbudet er akseptert skriftlig.     

Nemnda bemerker videre at det fremgår av velkomstbrevet at avtalen er en forvaltningsavtale. Etter nemndas syn fremgår det ikke noen forståelige prisopplysninger om strømavtalen. Dette er i strid med angrerettlovens krav om at den næringsdrivende skal gi opplysninger om avtalens samlede pris på en tydelig måte og i fremhevet form før avtalen inngås, jf. § 8.      

Nemnda kan heller ikke se at Bærum Energiomsetning AS har sannsynliggjort at angrerettlovens krav om å sende avtalevilkår, angrerettskjema og angrerettsopplysninger på et varig medium etter avtaleinngåelsen er oppfylt. 'Varig medium' defineres som en form som gjør mottaker i stand til å lagre opplysningene på en slik måte at opplysningene i fremtiden er tilgjengelige i uendret form, jf. lovens § 5 bokstav f. Bærum Energiomsetning AS har ikke oppfylt lovens krav da klager ble gitt opplysning om avtalen og dens vilkår via en hyperlenke til selskapets nettsider.      

Konsekvensen av de ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, er at bindende avtale ikke er inngått. Klager har krevd å bli fakturert etter strømprisen i den sonen han er bosatt i. Nemnda oppfatter dette som et krav om at hans kraftforbruk faktureres etter spotprisen i det prisområdet han tilhører, tillagt eventuell merverdiavgift, men ikke påslag. Med grunnlag i ovennevnte mener nemnda at kravet bør tas til følge og at klager videre fritas fra å betale bruddgebyr.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.   

Uttalelsen er enstemmig.   

 

VEDTAK  

Klager gis medhold.  

Oslo, 24. oktober 2022  

  

Henrik E. Kolderup, leder  

Thomas Iversen, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Lars Lima, Fornybar Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.