Sak: 22-213  Klage vedrørende avtalevilkår– Tinde Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen er ugyldig og krevde at fakturerte krav krediteres så langt de gikk utover spotprisen som gjaldt der klager er bosatt. Klager hevdet at prisene til Tinde Energi AS ikke harmonerer med inngått avtale. Klager hevdet at selskapet har hatt villedende markedsføring. Tinde Energi AS viste til at det ble inngått en strømavtale kalt "Tinde Lavpris" og at dette er en avtale med strøm til forvaltningspris. Tinde Energi AS viste til at klager tok kontakt og var misfornøyd med prisen. Tinde Energi AS har gitt tilbud om spotprisavtale da klager bor i en rimeligere sone. Tinde Energi AS har ikke fakturert klager for bruddgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Tinde Energi AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.    

   

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.

   

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-3.   

   

Historikk:    

05.08.2021 – Kundeforhold opprettet.    

26.01.2022 – Kundeforhold avsluttet.    

   

Krav: Klager hevder av avtalen er ugyldig og krever at fakturerte krav krediteres.   

   

Partenes anførsler:

   

Klager reagerer på innklagedes fakturering og hevder at prisene ikke harmonerer med inngått avtale. Klager peker på at hun er fakturert etter vesentlig høyere priser i forhold til hennes prisområde.

 

Klager opplyser at det i salgssamtalen ble informert om "Topp 10"-garanti på strøm, at det kjøpes strøm til gunstige priser slik at de kan levere billig strøm hele året, at det er en innovativ avtale som utfordrer etablert praksis, stabilitet og forutsigbarhet og at det er to måneder med halv pris på strøm. Klager hevder at selskapet har drevet villedende markedsføring.

 

Klager hevder av avtalen er ugyldig. Klager krever at fakturerte krav krediteres.    

   

Tinde Energi AS viser til at det ble inngått avtale med klager den 05.08.2021. Avtalen som ble inngått er kalt "Tinde Lavpris". Dette er en avtale med strøm til forvaltningspris.    

   

Selskapet anfører at klager tok kontakt den 11.01.2022 vedrørende misnøye med prisen. Det opplyser at det ble gitt tilbud om spotprisavtale da klager bor i en rimeligere sone. Klager bekreftet ikke tilbudet og det ble gitt nytt tilbud den 21.01.2022.   

   

Selskapet har ikke fakturert klager for bruddgebyr.

   

Nemnda ser slik på saken: 

 

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår.     

     

I henhold til standard kraftleveringsavtale § 1-3 plikter kraftleverandøren – før avtalen inngås og i tråd med kravene som følger av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv. – å gi opplysninger om sentrale forhold ved avtalen, herunder betalingsvilkår, eventuell bindingstid og totale kostnader som kunden skal betale.     

     

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har inngått en strømavtale kalt "Tinde Lavpris". Videre legger nemnda til grunn at strømavtalen ikke hensyntar soneinndelingen ved fakturering. Nemnda viser til sak 22-014 og bemerker at denne prisopplysningen er av en slik karakter at det må forventes at Tinde Energi AS gjør kundene oppmerksomme på slike forhold ved avtaleinngåelsen. Nemnda viser til standard kraftleveringsavtale § 1-3, som pålegger kraftleverandøren å opplyse om blant annet sentrale forhold ved avtalen.

 

Nemnda fremhever at en del kraftleveringsavtaler vil være kompliserte å forstå for forbrukere. Nemnda legger til grunn at der produktet avviker fra en standard spotavtale ved ikke å være sonedifferensiert og i stedet baserer seg på et nasjonalt gjennomsnittsnivå som her, vil dette være et forhold som selskapet vil ha plikt til å fremheve og å forklare kunden konsekvensen av på en lettfattelig måte. Nemnda finner det kritikkverdig at dette ikke er gjort.  

 

Etter nemndas syn har klager ikke fått opplysninger om varens viktigste egenskaper, og avtalens innhold må derfor endres slik at denne uklarheten som har oppstått som følge av mangelfull informasjon ved avtaleinngåelse ikke virker urimelig for klager. Etter nemndas vurdering kan dette gjøres ved at Tinde Energi AS krediterer de fakturaer klager har fått for hele avtaletiden og i stedet fakturerer henne for den samme perioden for den kraften hun har brukt etter systemprisen der klager er bosatt.

 

Innklagede fremsatte et forlikstilbud den 21.01.2022. Nemnda finner at de påslag og fastbeløp som dette tilbudet bygger på er rimelige, og anbefaler at disse kostnadene legges til grunn som tillegg på systemprisen for hele avtaletiden.   

 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.  

 

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

 

Klager gis medhold.  

Oslo, 24. oktober 2022  

 

Henrik E. Kolderup, leder  

Thomas Iversen, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Lars Lima, Fornybar Norge    

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.