Sak: 22-401 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager hevdet at det var inngått bindende avtale med Agva Kraft AS om fastpris og krevde levering av strøm etter avtalen, subsidiært dekning for merkostnader til dyrere strømavtale hos annen leverandør. Klager viste til ordrebekreftelsen og vilkårene ved bestillingstidspunktet, og gjorde gjeldende at det ikke var grunnlag for Agva Kraft AS for å trekke seg fra inngått avtale. Agva Kraft AS viste til at klager hadde lagt inn en bestilling av strøm og fikk bekreftelse på at denne var mottatt. Deretter ble det gjort en kredittsjekk, som anbefalte at klager ble avslått som kunde. Agva Kraft AS gjorde gjeldende at klager aldri har fått godkjent leveranse. Agva Kraft AS viste til egne vilkår hvor det blir informert om at de forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder som får en negativ kredittscore. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale.

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-3.   

Historikk:   

26.02.22 – Klager bestiller strømavtale fra Agva Kraft AS.   

Krav: Klager krever at innklagede leverer strøm i henhold til inngått avtale. Subsidiært krever klager at selskapet dekker merkostnader for en dyrere strømavtale hos annen leverandør.  

Partenes anførsler:  

Klager anfører at han bestilte fastprisavtale hos Agva Kraft den 26.02.22.   

Klager tilbakeviser Agva Krafts anførsel om at selskapet kun har sendt bekreftelse på mottatt bestilling, og påpeker at det også ble sendt en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen var uten forbehold, også i relasjon til kredittsjekk. Klager hevder at ordrebekreftelsen betyr at han er godkjent som kunde og at Agva har forpliktet seg til leveransen. Klager mener at Agva Krafts kredittsjekk i etterkant – og resultatet av denne – derfor ikke kan være relevant for hvorvidt gyldig avtale er inngått. Når ordrebekreftelsen og vilkårene som ble opplyst ved bestillingstidspunktet ikke gir grunnlag for at Agva Kraft kunne trekke seg fra leveransen, må bindende avtale anses inngått fra 26.02.22. 

Agva Kraft AS viser til at klager har lagt inn en bestilling av strøm og fått bekreftelse på at denne er mottatt. Deretter ble det gjort en kredittsjekk, der det ble gitt avslag. Agva Kraft gjør gjeldende at klager aldri har fått godkjent leveranse.  

Agva Kraft viser til egne vilkår, der det blir informert om at selskapet forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder som får en negativ kredittscore.

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager ble kunde og avtale ble inngått da klager sendte bestilling via selskapets nettside den 26.05.22 og mottok ordrebekreftelse fra selskapet. Det er ikke tatt forbehold om kredittsjekk på den utskriften av selskapets nettside som er fremlagt i saken, og som gjengir prisen fra 28.02.22. Det er lenket til «se øvrige vilkår», men det er ikke ført bevis for hvilke vilkår denne lenken fører til. Heller ikke i selskapets bekreftelse «Bestilling av strøm fra Agva Kraft» eller i ordrebekreftelsen som det ble lenket til, er det tatt forbehold om at avtalen først blir bindende for Agva Kraft etter godkjent kredittvurdering. Agva Kraft har i tilsvaret til Elklagenemnda gjengitt utdrag fra selskapets vilkår, der det blant annet skal ha fremgått at «AK forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye strømkunder» og at «AK forbeholder seg retten til å ikke 

akseptere kunder for leveranse av strøm», men det er ikke godtgjort verken at disse forbeholdene fremgikk av vilkårene som det ble lenket til på nettsiden, eller at forbeholdene ble tydeliggjort for klager på en måte som kan tilsi at forbeholdene er akseptert av klager. 

Nemnda legger til grunn at dersom Agva Kraft ikke anså seg bundet av bekreftelsen selskapet sendte ut, måtte selskapet i det minste ha tatt et uttrykkelig og tydelig forbehold i bestillingsbekreftelsen om at en senere kredittsjekk ville være avgjørende for om avtale kunne inngås. Nemnda kan ikke se grunnlag for å anse denne bekreftelsen kun som en bekreftelse på at bestilling er mottatt, og ikke som en aksept av klagers bestilling. En slik forståelse av dokumentet har etter nemndas syn verken støtte i bransjepraksis eller i angrerettlovens system, jf. angrerettloven § 18. Når slikt forbehold ikke ble tatt senest i bestillingsbekreftelsen, legger nemnda til grunn at bindende avtale var inngått mellom partene da bestillingen ble bekreftet, uten at de nevnte forbehold var gjort til del av avtalen.

Etter dette er det nemndas syn at Agva Kraft har brutt en gyldig inngått avtale med klager. Etter nemndas syn har klager derfor krav på en eventuell differanse mellom den pris han har betalt hos annen kraftleverandør og den avtalte pris han skulle hatt hos Agva Kraft i bindingsperioden. Det er ikke ført bevis for hva dette tapet har vært, og klager bør da dokumentere dette økonomiske tapet overfor Agva Kraft som del av oppgjøret. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 12. desember 2022 

 

Henrik E. Kolderup, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Fornybar Norge  

Lars Lima, Fornybar Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.