Sak: 20-514  Klage vedrørende avtale – Tinde Energi AS

Saken gjaldt uenighet om inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Tinde Energi AS har brutt opplysningsplikten i henhold til angrerettloven og at dette medfører at angrefristen utvides. Klager hevdet at angrerettlovens krav om opplysningsplikt var brutt da det mangler grunnleggende informasjon om avtalen. Tinde Energi AS hevdet at det var gitt relevant informasjon om avtalen før avtaleinngåelse og påpekte at klager ikke har underrettet om ønske å benytte seg av angreretten innenfor angrefristen. Tinde Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Tinde Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om inngåelse av avtale.   

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Angrerettloven.   

 Historikk

12.10.20 – Kundeforhold opprettet.   

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 819,69.  

Partenes anførsler:  

Klager hevder at Tinde har brutt opplysningsplikten i henhold til angrerettloven og at dette medfører at angrefristen utvides.   

 Klager viser til at avtale ble akseptert per SMS den 12.10.20, forutsatt skriftlig mer detaljert informasjon ble tilsendt i etterkant. Samme dag ble det mottatt SMS med opplysningene: fastledd kr. 79 per måned, 12 måneder avtaletid og bruddgebyr på kr. 150 per gjenstående måned inneværende og en måned forskudd. Den 25.10.20 mottok klager kvittering på bestillingen. Den 26.10.20 inngikk klager ny avtale med annen strømleverandør. Klager påpeker at avtalen med Tinde ble sagt opp av den nye strømleverandøren.   

Klager hevder at angrerettlovens krav om opplysningsplikt er brutt da det mangler grunnleggende informasjon om avtalen: pris per kWh for avtalen, om det er en spotpris-, fastpris- eller variabelavtale. Klager påpeker at avtalen ikke er beskrevet på deres nettsider og hun har ikke mottatt informasjon per e-post. Klager hevder derfor at angrefristen utvides.   

Klager avviser fakturert krav.   

Tinde Energi AS (Tinde Energi) viser til at klager bestilte en 12 måneders avtale. Informasjon om avtalen ble gitt til klager under avtaleinngåelsen per telefon, samt skriftlig per SMS. SMSen er blitt bekreftet av klager og er grunnlaget for bestillingen. Tinde Energi påpeker at det følger en lenke av SMS til utfyllende vilkår.   

 Tinde Energi anfører at velkomstbrev ble sendt klager per epost den 12.10.20 og angrerettskjema ble vedlagt denne eposten.   

Tinde Energi anfører at det ble sendt en ordrebekreftelse per epost den 25.10.20 med informasjon om forventet oppstartsdato den 26.10.20. Strømleveransen ble stanset den 28.10.20 etter melding om leverandørbytte.   

Tinde Energi hevder at det er gitt relevant informasjon om avtale før avtaleinngåelsen og påpeker at klager ikke har underrettet om ønske å benytte seg av angreretten innenfor angrefristen. Leverandørbytte ble gjennomført etter at angrefristen utløp og hevder at dette ikke anses som en godkjent angring.   

Tinde Energi opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om avtale og avtalevilkår.  

Nemnda påpeker at angrerettloven stiller en rekke spesifikke krav til hvilken informasjon som skal gis både forut for avtaleinngåelsen og etter avtaleinngåelsen. 

Det er uomtvistet at klager har mottatt en bekreftelsesmelding i forbindelse med telefonsalget, hvor det fremgår at strømavtalen gir halv pris på strømmen de 2 første månedene. Deretter opplyses det at avtalen gir strøm til forvaltningspris og har et fastledd på kr. 79 per måned. Det står også at avtalen har 12 måneders avtaletid, og det er lenket til de fulle avtalevilkårene og angrerettskjema.  

Av angrerettloven § 10 følger det at den næringsdrivende skal bekrefte (det muntlige) tilbudet skriftlig på et varig medium etter endt salgssamtale, og at forbrukeren ikke blir bundet før tilbudet er akseptert skriftlig. Videre inneholder bestemmelsen et krav om at den næringsdrivende, i den skriftlige bekreftelsen, skal opplyse forbrukeren om at vedkommende ikke blir bundet av avtalen før tilbudet er akseptert skriftlig.  

Nemnda mener at Tinde Energi ikke har oppfylt kravene som følger av angrerettloven § 10 ettersom det i den skriftlige bekreftelsen av tilbudet, ikke er opplyst om at forbrukeren er ubundet inntil tilbudet er akseptert skriftlig.  

I tillegg bemerker nemnda at angrerettloven § 10 jf. § 15 krever at det i SMS-bekreftelsen, som bekrefter tilbudet etter endt salgssamtale, gis opplysninger om angrerett i henhold til § 8 første ledd bokstav h. SMS-bekreftelsen må gi opplysninger om at det foreligger angrerett, samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten. EU-domstolens dom i sak C-430/17 åpner for at det kan lenkes til selve angrerettskjemaet i SMSen, men øvrige opplysninger må fremgå direkte av SMS-bekreftelsen.  

I denne saken har Tinde Energi henvist til standard angrerettskjema via en hyperlenke i SMS-bekreftelsen, men selskapet har ikke gitt klager opplysninger om at det foreligger angrerett, samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten i selve SMS-bekreftelsen.  

Nemnda mener at Tinde Energi ikke har overholdt opplysningsplikten forut for avtaleinngåelsen i medhold av angrerettloven §10, jf. § 15, jf. § 8 første ledd bokstav h. 

I tillegg bemerker nemnda at angrerettloven § 18 krever at forbrukeren skal få en skriftlig bekreftelse på den inngåtte avtalen på et varig medium. Bekreftelsen skal inneholde alle opplysninger nevnt i angrerettloven § 8 første ledd, dersom disse ikke tidligere er gitt forbrukeren på et varig medium. Avtalebekreftelsen må således inneholde bl.a. angrerettskjema og fullstendige avtalevilkår, dersom de ikke allerede er gitt forbrukeren på et varig medium. Opplysningene må gis forbrukeren på et varig medium innen rimelig tid etter avtaleinngåelsen eller senest før levering av tjenesten begynner, jf. § 18.  

Av Forbrukerrådets veileder til angrerettloven følger det at "varig medium" defineres som er innretning hvor informasjon kan oppbevares og gjenfinnes uendret (f.eks. papir, tekstmelding eller e-post). Nemnda er av den oppfatning at hyperlenker ikke kan anses som et varig medium da innholdet som lenkene peker til kan endres når som helst, også etter at tilbudet er sendt ut.  

Etter nemndas syn har ikke Tinde Energi sannsynliggjort at den informasjonen som skal gis etter § 18 er gitt klager på et varig medium i tråd med lovens krav.   

Konsekvensen av ovennevnte brudd på angrerettlovens minstekrav til opplysninger i skriftlig tilbud og etterfølgende bekreftelse av avtalens innhold, må etter nemndas syn være at bindende avtale ikke kan anses inngått, og at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 11. oktober 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.