Sak: 21-188 B   Klage vedrørende strømbrudd og krav om dekning av utgifter – Haugaland Kraft Nett AS

Saken gjaldt gjenåpning av sak 21-188 behandlet 24.01.2022, der klager ikke ble gitt medhold. Begjæring om gjenåpning av saken ble enstemmig avvist av nemnda.

Det ble fattet slikt vedtak 24.01.2022: Klager gis ikke medhold.  

Ved e-post av 10.12.2022 har klager bedt om gjenåpning   

Nemnda ser slik på saken:   

Saken gjelder gjenåpning.  

En sak som nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet etter nemndsavtalen pkt. 8.1. For at en sak kan gjenåpnes, forutsettes det at det har blitt fremsatt nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt, jf. bestemmelsens første ledd.  

Det er etter nemndas syn ikke fremlagt opplysninger av en slik karakter. Nemnda opprettholder dermed sitt vedtak av 24.01.2022.  

Nemndas konklusjon er at begjæring om gjenåpning avvises.  

Uttalelsen er enstemmig.   

   

VEDTAK   

Begjæring om gjenåpning avvises.  

Oslo, 13. februar 2023   

   

Henrik E. Kolderup, leder   

Gustav Norman, Forbrukerrådet  
Jon Aadland, Fornybar Norge    
Lars Lima, Fornybar Norge     

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.