Elklagenemnda

Innhold

Avgjørelser på saker om ansvarsforhold

 1. Vedtak

  Sak: 18-291 Klage vedrørende krav om erstatning – Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel refundert. Klager påpekte at det ikke bare er snakk om en ut- og innkobling i nettet, men at det har vært fem ut- og innkoblinger innenfor relativt kort tid. Klager hevdet at hans musikkanlegg og oppvaskmaskin ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Nordlandsnett AS avviser klagers krav. Nordlandsnett AS viste til at det var flere ut- og innkoblinger av nettet på grunn av en feil på en kabel i området. Nordlandsnett AS hevdet at hendelsen var utenfor selskapets kontroll, og koblingsoverspenninger kan forekomme. Under dissens ble klager gitt ikke medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-049 Klage vedrørende krav om erstatning etter spenningsvariasjoner – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter spenningsvariasjoner. Klager krevde utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket, samt kompensasjon for medgått tid. Klager anførte at han merket spenningsvariasjoner i eneboligen etter at nettselskapet hadde utført arbeid i nettet. Klager hevdet at det elektriske utstyret har stått under for høy spenning i snart 4 år, og levetiden var dermed betydelig redusert. Haugaland Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar. Haugaland Kraft Nett AS hevdet at saken ikke var meldt inn til nettselskapet innen rimelig tid fra klager mener spenningsproblematikken oppstod. Haugaland Kraft Nett AS hevdet at det er vanskelig å se årsakssammenheng når det har gått 3-4 år fra problemer oppstod til klager henvendte seg til nettselskapet. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 3. Vedtak

  Sak: 19-110 Klage vedrørende erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter spenningsfall. Klager krevde utgifter til reparasjon av varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt grunnet spenningsfall i nettet. Klager viste til notat fra reparatør, hvor det fremgår at hovedkortet i varmepumpa ble ødelagt på grunn av lav spenning i nettet. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Agder Energi Nett AS anførte at skaden som oppstod på varmepumpen grunnet lav spenning ble forårsaket av en klemmefeil. Agder Energi Nett AS hevdet at klemmefeilen var å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 18-400 Klage vedrørende strømavbrudd – kompensasjon for langvarig strømavbrudd – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om kompensasjon ved langvarig strømbrudd. Klager krever utbetalt kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Klager hevdet at strømavbruddet har hatt en varighet på over 24 timer før 90 % av spenningen var gjenopprettet. Skagerak Nett AS viste til at det har vært totalt strømbrudd hos klager. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har registrert noen avbrudd som varer sammenhengende i mer enn 12 timer på klagers adresse og hevdet at kriteriene for utbetaling av kompensasjon ikke var tilstede. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 18-462 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilinnmeldingen, samt å få dette korrigert fra Hafslund og krevde derfor konsulenthonorar for å ha løst saken. Klager krevde erstatning for påførte kostnader og erstatning for tort og svie. Hafslund Strøm AS anførte at redigering av feil inn/utmeldinger tar noe tid, og at dette kan være noe av grunnen til at netteier ved en feil har klart å stenge måleren. Hafslund Strøm beklaget den manglende kundeservice klager har opplevd. Hafslund Strøm AS har tilbudt klager en kompensasjon for den tid klager har brukt på saken og ulempene stenging av måler har påført klager. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-679 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager hevdet at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det var overhengende sannsynlig at høyspentfeilen var årsaken til ødeleggelsen da dette inntraff på samme tidspunkt. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Glitre Energi Nett AS viste til at det var strømbrudd på grunn av høyspentfeil. Glitre Energi Nett AS viste til spenningsmåling og påpekte at målingene var innenfor forskriftskravet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.