Sak: 06-102 Klage vedrørende feil i nettet og lidt tap – Krav om erstatning av forsikringens egenandel

Spørsmål om ansvar for skade etter feil i nettet.

Klager hevdet at feil i nettet ved halv spenning inn til hans bolig, førte til at fryseskapet ble ødelagt. Det økonomiske tapet av fryseskap med innhold ble erstattet av forsikringsselskapet. Klager tilbakeviste påstand om at innklagede ikke kunne være ansvarlig ut i fra sitt årlige tilsynsprogram. I dette tilfellet ble siste tilsyn med nettstasjonen gjort syv måneder før feilen oppsto. Klager krevde forsikringens egenandel dekket med kr 4.000,-. Innklagede fører årlig kontroll med alle nettstasjoner. Da denne nettstasjonen ble kontrollert var feilen ikke påbegynt. Innklagede avviste erstatningsansvar da dette var en feil de ikke med rimelighet kunne ventes å unngå og viste til kontrollansvarsregelen.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom innklagedes handlinger og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

Slik denne saken var belyst, var nemnda av den mening at innklagede ikke hadde godtgjort at feilen lå utenfor deres kontroll og i henhold til det ovenstående førte dette til ansvar for innklagede.

Nemnda anbefalte etter dette at klager ble gitt erstatning på kr 4.000,-. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 29. januar 2007