Sak: 06-104 Klage vedrørende skade etter overspenning på lavspentnettet – Krav om erstatning

Saken gjaldt ansvar etter overspenning på lavspentnettet forårsaket av lyn.

Klager hevdet innklagede var erstatningsansvarlig på samme måte som for de andre naboene og ba om at det økonomiske tapet på kr 17.939,50 inkl. mva. ble erstattet. Innklagede avviste erstatningsansvar og hevdet årsaken til feilen i nettet var utenfor deres kontroll, jamfør avtalen § 12-1. Innklagede viste til at de to andre kundene som fikk skader på grunn av feilen i nettet, fikk sine tap dekket, ikke på grunn av at innklagede erkjente erstatningsansvar, men på grunn av sen og feil saksbehandling. Disse tapene var lavere enn det som regnes som forsikringens egenandel. Klagers tap var av en slik størrelsesorden at kravet burde vært fremsatt til klagers forsikringsselskap. Innklagede hadde fremsatt et forlikstilbud på kr 5.450,- ekskl. mva. som representerte halvparten av klagers tap.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom innklagedes handlinger og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

Slik denne saken var belyst, la nemnda til grunn at det var lynoverslag som førte til feilen i nettet og at innklagede hadde godtgjort at feilen lå utenfor deres kontroll. I henhold til det ovenstående førte det til ansvarsfrihet for innklagede.

Nemnda bemerket avslutningsvis at nemnda ikke kjente til de andre sakene klager henviste til. Om andre i tilsvarende situasjon hadde fått erstatning, hadde nemnda imidlertid forståelse for at dette kunne virke urimelig for klager. Eventuelle utbetalinger endret imidlertid ikke den rettslige situasjon: at forholdet ikke ga rett til erstatning.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 29. januar 2007