Sak: 06-143 Klage vedrørende kvaliteten på strømforsyningen - Krav om erstatning

Klager hadde fulgt opp krav knyttet til nytt anlegg og installert jordfeilbryter.

Ved feil hos andre i trafokretsen, løste så hans jordfeilbryter ut og han ble påført merkostnader ved feilsøking i eget anlegg og var skadelidende for andres feil i trafokretsen. Før de installerte jordfeilbryter var ikke dette noe problem. Klager hevdet dette var et systemproblem som nettselskapet måtte ta ansvar for og at forholdet gjaldt mellom innklagede og de abonnenter som hadde feil i sine anlegg. Innklagede hevdet at de ikke kunne gardere seg mot jordfeil fra abonnenter i trafokretsen så lenge det ikke var hjemmel til å påby jordfeilbryter på eksisterende anlegg. Innklagede viste til at installasjonen måtte sikres mot utkobling ved feil hos andre ved å fordele anlegget på flere jordfeilbrytere og at var den enkelte anleggseisers ansvar å sørge for at egen installasjonen var egnet til bruken.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at jordfeil ble lokalisert i annet anlegg i trafokretsen og at det var årsaken til klagers tap. Nemnda la videre til grunn at det ikke var påvist feil i innklagedes eget nett. Nemnda mente innklagede hadde godtgjort at skaden skyldtes årsaker utenfor hans kontroll og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig for klagers tap.

Nemnda la til at det er normalt at det forekommer jordfeil i enhver trafokrets. Med et veltilpasset og retningsbestemt jordfeilbryterutstyr i anlegget, ville bryterutfall som skyldtes feil hos naboer i trafokretsen kunne unngås.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 12. mars 2007