Sak: 06-144 Klage vedrørende jordfeil – Krav om dekning av merkostnader

Saken gjaldt dekning av kostnader i egen installasjon i forbindelse med jordfeil hos nabo.

Klagers jordfeilbryter slo ut seks dager på rad. Klagers anlegg var i orden, men det ble funnet et misforhold mellom jordfeilbryter og installasjonens kapasitans. Feil ble funnet hos nabo og denne ble pålagt rettet. Klager installerte nye jordfeilbrytere og mente innklagede måtte dekke merkostnaden til det. Innklagede avviste ansvar og hevdet de ikke kan ha kontinuerlig kontroll over tilstand og bruk av en installasjon og tilknyttet utstyr. Det var ikke feil i innklagedes nett.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at jordfeil ble lokalisert i annet anlegg i trafokretsen og at det var årsaken til klagers tap. Nemnda la videre til grunn at det ikke var påvist feil i innklagedes eget nett. Nemnda mente innklagede hadde godtgjort at skaden skyldtes årsaker utenfor hans kontroll og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig for klagers tap.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 29. januar 2007