Sak: 06-182 Klage vedrørende strømbrudd – Krav om erstatning

Ansvar for skade etter strømbrudd.

To forsterkere ble ødelagt. Forsterkerne hadde foreskrevet overspenningsvern. Klager krevde sitt økonomiske tap erstattet på til sammen kr 16.069,- for feilsøking, erstatning av forsterkere og andre reparasjoner. Innklagede viste til Standard Nettleieavtale §§ 12 -1, 12-2 og 12-6 og hevdet at feil i høyspentkabler lå utenfor deres kontroll. Innklagede mente at klagers utstyr ikke hadde tålt de påkjenninger det måtte påregne å bli utsatt for og mente at hvis de innebygde overspenningsvern i de ødelagte forsterkerne hadde virket som forutsatt, burde ikke utstyret blitt skadet.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom innklagedes handlinger og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

Nemnda la til grunn at det forelå sannsynlig årsakssammenheng mellom feilen i nettet og klagers skader. Slik denne saken var belyst, la nemnda videre til grunn at innklagede ikke hadde godtgjort at årsaken lå utenfor deres kontroll. Ved årsakssammenheng og når det ikke er godtgjort at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll, kommer innklagede i ansvar. Nemnda la til at feil i høyspentnettet per definisjon ikke ligger utenfor innklagedes kontroll. Beløpet var ikke bestridt og nemnda anbefalte derfor at klager gis en erstatning på kr 16.069,-. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 7. mai 2007