Innhold

Sak: 07-180 Klage vedrørende skade på elektrisk anlegg – Krav om dekning av forsikringens egenandel – Tussa Nett AS

Saken gjaldt ansvar i forbindelse med feil i høyspenningsnettet.

Etter feil i nettet hadde klager fått sitt økonomiske tap ved skade på varmepumpe og to overspenningsvern erstattet av sitt forsikringsselskap, men krevde forsikringens egenandel på kr 10.000,- dekket. Innklagede viste til at feil oppsto i et mastearrangement som ble bygd i 1984. Anlegget ble kontrollert minst en gang i året. Det første avbruddet var forbigående jordfeil der årsaken kunne ha vært fugl som laget forbindelse mellom spenningsførende linje og jordet anleggsdel. Det andre avbruddet var stående jordfeil som skyldtes defekt isolator på høyspentbryter. Innklagede hevdet det var umulig å forutse og utenfor deres kontroll at en isolator punkterte.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det i tillegg foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Slik denne saken var opplyst, la en samlet nemnd til grunn at det var årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. I den første feilsituasjonen var en samlet nemnd enige om at innklagede hadde godtgjort og sannsynliggjort at årsaken kunne ha vært fugl og at dette var utenfor deres kontroll. I den andre feilsituasjonen hadde nemnda delt seg i spørsmålet om årsaken lå innenfor eller utenfor innklagedes kontroll.

Nemndas flertall, lederen, energibransjens representant Anne Rogstad og forbrukernes representant, mente at innklagede i dette tilfellet ikke i tilstrekkelig grad hadde godtgjort at årsaken til feilen i nettet lå utenfor deres kontroll og de kom følgelig i ansvar.

Nemndas mindretall, energibransjens representant Ivar Lingaas, mente at innklagede hadde godtgjort at årsaken til feilen lå utenfor deres kontroll. Mindretallet la vekt på at nettselskap ikke har noen mulighet til på forhånd å kunne se at en isolator vil punktere og kunne forhindre skade.

På bakgrunn av flertallets vurdering, anbefalte nemnda at klager får dekket forsikringens egenandel på kr 10.000,-.

Dissens.

Oslo, 10. mars 2008