Innhold

Sak: 07-181 Klage vedrørende spenningskvalitet – Krav om erstatning etter skade på elektrisk utstyr – A/L Nord-Østerdal

Saken gjaldt ansvar for spenningskvalitet og skade på elektrisk utstyr.

Klager hevdet de hadde hatt stor variasjon i spenningen i mange år. De måtte bytte ut elektriske artikler ofte og det hadde brent i ledninger i TV, i oppvaskmaskinen, vaffeljern og armatur i himling på kjøkken. Klager hadde lagt ved uttalelse fra elektroinstallatør der det gikk fram at skadet armatur i himling nok kom av at det hadde vært en del variert, tidvis høy spenning på anlegget. Klager hadde lagt ved uttalelse fra DLE som konkluderte med at det ikke ble funnet feil eller mangler i anlegget, men at det hadde vært skader på flere elektriske apparater som kunne ligne elektriske overspenninger. Klager viste til at etter at innklagede skiftet transformatorstasjon ble spenningen mye bedre.

Innklagede viste til at det ikke var målt vesentlige endringer i leveringskvaliteten i forbindelse med endringene som var gjort i nettet. Flere målinger ble foretatt, stikkledning og transformator ble byttet og ledning lagt i kabel som ledd i vanlig rehabilitering og det ble foretatt ny måling. Spenningen var innenfor kravene ved alle målingene. Innklagede mente skadene på klagers utstyr var utenfor deres kontroll og avviste krav om erstatning. Innklagede tilbød en billighetserstatning på kr 3.000,-

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det i tillegg foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Slik denne saken var opplyst, kunne ikke nemnda se at det var sannsynliggjort at det var årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Når det ikke var årsakssammenheng, var det heller ikke ansvar for innklagede.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 10. mars 2008