Innhold

Sak: 07-183 Klage vedrørende feil i nettet – Krav om refusjon av utgift til elektroinstallatør – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om hvem som skulle bære kostnadene for kontroll av eget anlegg når strømmen blir helt eller delvis borte i boligen.

Det var feil med strømmen i klagers hus. I noen rom var spenningen svært lav, i andre rom var alt ok og deler av huset var uten strøm. Ingen sikringer var gått. Det var kun deres hus av de nærmeste naboene som hadde feil med strømmen. Klager antok derfor med stor sannsynlighet at feilen måtte ligge i eget anlegg og kontaktet elektroinstallasjonsfirma som raskt påviste at feilen lå i netteiers nett. Klager krevde faktura fra elektroinstallasjonsfirma dekket av innklagede.

Innklagede tok ikke ansvar for at kunden valgte å kontakte et elektroinstallasjonsfirma før de kontaktet innklagede. Innklagede mente at kunden burde ha kontaktet dem etter at han hadde konstatert at ingen sikringer hadde gått i egen installasjon. I denne feilsituasjonen hadde innklagede fått melding fra en annen kunde i nabolaget og avhjelp ble igangsatt umiddelbart. Innklagede hadde tidligere masseutsendt til sine kunder opplysninger om hvordan de skulle forholde seg ved uregelmessigheter i strømforsyningen.

Nemnda mente at kunder som opplever at strømtilførselen i boligen blir helt eller delvis borte, først bør sjekke om sikringer er gått. Dersom ingen sikringer er gått, bør de henvende seg til sin lokale netteier og varsle om helt eller delvis strømbortfall. Det er så opp til netteier å lokalisere eventuell feil i eget nett og å gi råd om lokalisering av eventuell feil i kundens anlegg. Dersom kunden tilkaller elektriker for kontroll av eget anlegg uten først å ha vært i slik kontakt med netteier og fått råd om tilkalling av elektriker, vil ikke netteier være ansvarlig for kostnaden til elektriker selv om feilen ligger i netteiers nett.

I denne saken bestilte kunden kontroll av eget anlegg uten først å ha kontaktet netteier. Nemnda kunne ikke se at innklagede kunne være ansvarlig for å betale regningen for kontroll, selv om det senere viste seg at feilen lå i innklagedes nett og ikke i kundens eget anlegg. Dersom kunden hadde henvendt seg til innklagede først for å få deres vurdering av situasjonen, ville innklagede ha kunnet undersøkt nettet og avklart hvor feilen lå.

Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 10. mars 2008