Innhold

Sak: 07-185 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning – SFE Nett AS

Saken gjaldt spørsmål om mangelfull strømleveranse og spørsmål om erstatning for ødelagte elektriske apparater.

Klager krevde å få refundert andel av innbetalt nettleie fra 2003 og krevde erstatning for økonomisk tap i henhold til liste, til sammen kr 55.000,-. Klager viste til at det forelå dokumentasjon fra verksted på at variabel og/eller lav spenning hadde/kunne ha medført at hans elektriske apparater slik som frysere, kjøleskap, mikrobølgeovn, TV, videospiller, satellittuner, parabolutstyr etc. var blitt ødelagt. Klager viste også til at det forelå bevis på at spenningen hadde vært lav og ustabil. Klager klaget over spenningen i oktober 2006 og ny linje til hans hus ble tilkoblet i februar 2007.

Innklagede viste til at spenningslogging inne i klagers anlegg ble igangsatt umiddelbart etter at kunden tok kontakt i oktober 2006. Spenningslogging viste gjennomsnittlig tilfredsstillende verdier bortsett fra enkelte perioder med flere spenningsdipper enn det som var beskrevet i forskrift om leveringskvalitet. Innklagede hadde ikke forklaring på spenningsdippene. Nettet og resten av trafokretsen ble forsterket. Innklagede tilbakeviste påstand om at spenningen ikke var god og tilbakeviste også at verkstedsrapportene konkluderte med at spenningskvaliteten var den utløsende årsak til havari. Innklagede avviste både krav om redusert nettleie og krav om erstatning for ødelagte elektriske apparater.

I spørsmålet om mangelfull leveranse var nemnda enstemmige, mens i spørsmålet om erstatning var det dissens.

I Standard Nettleieavtale § 12-2 heter det blant annet at nettselskapets ytelse har en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet. I § 12-3, 2. ledd heter det at dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes nettkunden eller forhold på nettkundens side, kan nettkunden kreve prisavslag. Slik denne saken var opplyst og dokumentert, fant en samlet nemnd at spenningen ikke hadde vært i overensstemmelse med forskriften. Ut i fra dette anbefalte nemnda at klager ble gitt et skjønnsmessig prisavslag på nettleien på kr 2.000,-.

I spørsmålet om erstatning hadde nemnda delt seg i et flertall og et mindretall. I standard Nettleieavtale § 13 heter det blant annet at nettselskapet er ansvarlig for tap nettkunden lider som følge av mangler ved ytelsen.

Flertallet, nemndas leder og Forbrukerrådets representanter, var av den mening at klager ved de dokumenter som var fremlagt, hadde sannsynliggjort at mangelen hadde påført ham et økonomisk tap. Det var på bakgrunn av de foreliggende opplysninger imidlertid ikke mulig konkret å fastslå hvilken skade som var påført og hvilket tap klager dermed hadde lidt. Tapet måtte således fastsettes skjønnsmessig. Flertallet anbefalte at klager ble gitt en erstatning på kr 5.000,-.

Mindretallet, energibransjens representanter, var av den mening at klager ikke hadde dokumentert, konkretisert eller sannsynliggjort at han hadde hatt et økonomisk tap pga den mangelfulle leveransen. Ut i fra dette ville ikke mindretallet anbefale at klager ble gitt erstatning.

Ut i fra en samlet nemnds uttalelse vedr. mangelfull leveranse, ble det anbefalt at klager gis et prisavslag på nettleien på kr 2.000,-. I tillegg anbefalte nemndas flertall at klager gis en erstatning på kr 5.000,-.

Dissens

Oslo, 19. mai 2008