Innhold

Sak: 07-188 Klage vedrørende kostnader i forbindelse med jordfeil i nettet – Sunnhordland Kraftlag AS

Spørsmål om ansvar i forbindelse med at jordfeilbryter stadig løste ut.

Klager opplevde over lengre tid at jordfeilbryter stadig løste ut ved bruk av elektriske husholdningsapparater. Han kontaktet elektroselskap. Ny støykondensator til vaskemaskin og senere ny vaskemaskin ble kjøpt samt nytt varmeelement til komfyr. Jordfeilbryter løste likevel ut. Klager hevdet innklagede var klar over jordfeil i annet anlegg i trafokretsen og at de skulle meldt fra om dette til husstandene i trafokretsen. Klager krevde sitt økonomiske utlegg på kr 7.572,- erstattet.

Innklagede ville ikke erstatte klagers utlegg ettersom utleggene hadde vært unngått dersom innklagede hadde blitt varslet i første omgang. Innklagede hevdet at vanlig prosedyre er at jordfeil blir undersøkt av en installasjonsbedrift og dersom det ikke blir funnet feil i den aktuelle installasjonen blir nettselskapet kontaktet. Innklagede fant det urimelig om de skulle være ansvarlig for klagers utlegg da han hadde gått til innkjøp av utstyr uten å kontakte dem først. Dersom klager hadde kontaktet nettselskapet etter at feilsøking ikke ga noe resultat, kunne hendelsesforløpet vært annerledes.

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det i tillegg foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at det ikke var årsakssammenheng mellom feil i nettet og klagers skade. Nemnda la videre til grunn at det ikke var påvist feil i innklagedes eget nett, men at jordfeil var lokalisert i annet anlegg i trafokretsen og at dette var medvirkende årsak til klagers tap. Selv om det var påvist jordfeil i trafokretsen, måtte det også være feil i eget anlegg dersom slik ytre jordfeil skulle få konsekvenser i eget anlegg. Nemnda viste her til at det kunne være jordfeil i eget anlegg eller utstyr eller det kunne være installert feil type jordfeilbryter som ikke var tilpasset anlegget. Dårlig jording i egen installasjon kunne også ha påvirkning. Innklagede var etter dette ikke erstatningsansvarlig for klagers tap.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 10. mars 2008