Innhold

Sak: 07-195 Klage vedrørende spenning til hytte – Krav om erstatning for økonomisk tap – Gudbrandsdal Energi AS

Spørsmål om leveringskvalitet.

Klager krevde kr 25.212,- til dekning av juridisk bistand, utgift til måleteknikkfirma og diverse i forbindelse med arbeid med måling. Klager ba i 1992 om å få lagt en kabel med større tverrsnitt som hadde leveringsmuligheter til tre nabohytter som muligens senere ønsket tilknytning. Dette ble avslått. Det ble lagt kabel med leveringsmulighet kun for en hytte. Lyset blafret, men klager tenkte ikke den gang på at det kunne være kabelen som var årsaken. Klager fikk i 2005 rede på at nabohytte fikk koble seg til "hans" kabel som jo kun var dimensjonert for en hytte. Klager viste til at han hadde utført målinger, laveste målte spenning var 192V, og han engasjerte advokat. Etter dette ble en del av kabelen skiftet ut med en tykkere kvalitet og leveringsproblemet var løst.

Innklagede hevdet de først i brev av 18.01.07 ble gjort kjent med dårlig leveringskvalitet hos klager. Innklagede foretok målinger i vinterferien og påsken. Målingene viste at spenningen tilfredsstilte kravene fra tidligere forskrift, men ikke fra kravene fra den nye forskriften per 01.01.07. Nettet ble forsterket høsten 2007. Innklagede påsto at selv om kunden betalte anleggsbidrag, var det netteier som eide, drev og hadde vedlikeholdsansvar for fordelingsnettet. Netteier sto helt fritt til å disponere nettet som også innbefattet tilknytning av nye kunder.

Nemnda la til grunn at innklagede var eier av strømkabelen og hadde rett til å koble på kunder. Slik denne saken var opplyst, la nemnda til grunn at det ikke var påvist og dokumentert svikt i kvaliteten på spenningen før i 2007 og at spenningen deretter forskriftsmessig ble oppgradert.

Det var etter dette ikke grunnlag for å kreve refundert utgifter til spenningsmålingen. Nemnda kunne heller ikke se at det var grunnlag for klagers krav om dekning av advokatutgifter.

Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 14. april 2008