Innhold

Sak: 07-34 Klage vedrørende overslag i nettet med skade til følge – Krav om dekning av forsikringens egenandel

Spørsmål om ansvar.

Det smalt i klagers hus og det røk fra sikringsskapet og grovvernet hadde nærmest eksplodert. Klager registrerte at det på nesten alle høyspentmaster var tydelig overslag mellom fasene og han skjønte ikke at strømmen ikke ble stengt av. Klager mente innklagede burde vite hva som kom til å skje da det etter flere dager med kraftig vind som bygget salt på høyspentnettet gikk over fra tørt vær til nedbør. Klager krevde erstatningens egenandel på kr 6.000,- dekket. Innklagede viste til det var ekstreme vær- og driftsforhold og at det var uvanlig at slike værforhold førte til overslag som i denne saken. I de aller fleste tilfeller av slik salting på linjenettet, skjer det ingen ting. Innklagede fant det urimelig å forvente at utkobling skulle gjennomføres og at de skulle kunne gardere seg mot slike hendelser.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

I denne saken la nemnda til grunn at innklagede i tilstrekkelig grad hadde godtgjort at årsaken til feilen i nettet lå utenfor deres kontroll og at det følgelig ikke forelå ansvar.Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 7. mai 2007