Innhold

Sak: 07-86 Klage vedrørende strømbrudd i pumpestasjon – Krav om erstatning

Spørsmål om ansvar.

Klager drev husdyrproduksjon. Elektrisk vannpumpe forsynte gård og fjøs med vann. Strømbrudd førte til bortfall av vann og en kvige omkom under søk etter vann. Klager ba om å få dekket sitt økonomiske tap som følge av strømbruddet. Innklagede fikk melding om feil og rettet den etter ca åtte timer. Innklagede hevdet hendelsen var plutselig og utforutsett og som de ikke kunne forhindret. Innklagede avviste ansvar og viste til at de bare var ansvarlig for indirekte skader og tap når skaden eller tapet var voldt ved uaktsomhet.

I henhold til nemndavtalen behandler Elklagenemnda klager fra forbrukerkunder, dvs. kunder som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Nemnda fant ikke å kunne behandle denne klagen da klager etter nemndas vurdering måtte anses om næringskunde. Saken ble etter dette å avvise. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 11. juni 2007