Innhold

Sak: 07-91 Klage vedrørende skade etter trefall – Krav om å få dekket forsikringens egenandel

Spørsmål om ansvar.

Klager krevde forsikringens egenandel på kr 4.500,- dekket etter at naboens tre falt over hans linje og skadet hans gavlvegg og inntak. Klager anså årsaken til skaden for mest sannsynlig å være at treet sto for nær linjen.Innklagede avviste kravet og viste til at det var et voldsomt vindvær / storm i forbindelse med trefallet.

I henhold til Standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapet ansvarlig for direkte skade og tap som den elektriske kraft forårsaker, samt for direkte skader og tap som skyldes avbrudd, driftsstans og innskrenkninger i driften. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at skaden eller tapet skyldes årsaker utenfor hans kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Det er videre en betingelse for ansvar at skaden ikke skyldes årsaker utenfor innklagedes kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Ligger årsaken innenfor innklagedes kontroll, er innklagede likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at han ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av denne. Også dette beror på en konkret vurdering, der innklagede så langt som mulig bør vise til konkrete momenter som underbygger hans syn. Bevisbyrden ligger på innklagede.

I denne saken la nemnda til grunn at innklagede i tilstrekkelig grad hadde godtgjort at årsaken til feilen i nettet lå utenfor deres kontroll og at det følgelig ikke forelå ansvar. Nemnda anså bestemmelsene om avstand mellom luftlinjer og trær i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg for ikke å være brutt i denne saken. Nemnda la også til at grunn til trefallet skyldtes et voldsomt uvær.

Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 3. september 2007