Sak: 15-014 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning for ødelagt utstyr – Haugaland Kraft AS

Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr etter strømutfall på hytte. Klager var på hytta og platetopp og kjøkkenventilator virket. Et par dager senere fikk klager melding om feil på strømnettet og da de kom til hytta var de elektriske apparatene ødelagt. Elektriker mente overspenning var årsaken til at apparatene var ødelagt. Haugaland Kraft AS bekreftet utfall i nettet, men det ble ikke avdekket noen konkrete feil. Alt ble koplet inn igjen uten problemer. Nemnda la til grunn at selskapet ikke hadde godtgjort at forsinkelsen skyldtes årsaker utenfor deres kontroll og de ble derfor erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr etter strømutfall på hytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk

08.07.14 – Utfall på nettet

Krav

Klager krever reparasjonsutgift på kr 4 750 dekket.

Partenes anførsler

Klager var på hytta 06.07.14. Platetopp og kjøkkenventilator, kjøpt i 2011, virket. Klager fikk 08.07.14 melding om feil på strømnettet. Da de kom til hytta et par uker senere var de elektriske apparatene ødelagt. Elektriker mente overspenning var årsaken til at apparatene var ødelagt.

Klager ringte nettselskapet som ba klager skrive en melding i kontaktskjemaet på hjemmesiden deres, men klager fikk ikke svar. Klager ringte igjen og sendte e-post til selskapet med krav om erstatning for reparasjon av apparatene med kr 4 750.

Haugaland Kraft AS bekrefter at det var utfall på nettet 08.07.14. Det ble ikke avdekket noen konkrete feil og alt ble koplet inn igjen uten problemer. Det ble kun registrert minimale driftsforstyrrelser som etter deres vurdering ikke kunne medføre skade på elektrisk utstyr. De viser til at målinger ikke er utenfor leveringskvalitet.

Haugaland Kraft AS er imidlertid ikke sikker på om målingene er omfattende nok til å registrere alle forhold som kan påvirke nettet. De har nå investert i nytt og mer avansert måleutstyr og er i en prosess for å kartlegge og feilsøke mer strukturert enn tidligere. De bekrefter at det er flere kunder på den aktuelle linja som opplever problemer med hyppige strømbrudd og ødelagt elektrisk utstyr. De har ikke funnet en klar årsak til dette, men undersøker nærmere.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr etter strømutfall på hytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Slik denne saken er opplyst, finner nemnda at Haugaland Kraft AS ikke har godtgjort at forsinkelsen skyldtes årsaker utenfor selskapets kontroll. Når dette ikke er godtgjort blir selskapet erstatningsansvarlig. Nemnda kan for øvrig ikke se at det er sannsynliggjort mangel ved klagers elektriske utstyr som kunne være årsak til skadene.

Nemnda anbefaler at klager får reparasjonsutgift på kr 4 750 dekket.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager får reparasjonsutgift på kr 4 750 dekket.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspesen, leder Linn Hogner Jar, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.