Innhold

Sak: 15-019 Klage vedrørende dekning av utgifter i forbindelse med jordfeil – BKK Nett AS

Saken gjaldt krav om dekning av kostnad for feilsøking i eget anlegg. Klager krevde utgift til elektriker på kr 4 175 dekket fordi hun hadde fått pålegg om å utbedre jordfeil, men elektriker fant ingen jordfeil. BKK Nett AS viste til at det ble registrert stående jordfeil i området. Under feilsøking ble det målt jordfeil på stikkledning til klagers anlegg. Klager ble informert av DLE. BKK la til grunn at installasjonseier var ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Nemnda fant at nettselskapet hadde fulgt gjeldende regelverk og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om dekning av kostnad for feilsøking i eget anlegg.

Regelverk

Standard Tilknytningsavtale § 2-6. El-tilsynsloven § 6.

Historikk

15.09.14 – Stående jordfeil i området ble registrert. Ved feilsøking ble det målt jordfeil på klagers stikkledning

19.09.14 – Klager ble orientert av DLE

30.09.14 – Elektriker undersøkte klagers anlegg uten å finne feil

08.10.14 – Elektriker klippet og skjøtet ledning i klagers anlegg

06.11.14 og 27.11.14 – Brev til klager om at saken er godkjent og avsluttet.

Krav

Klager krever utgift til installatør på kr 4 175 dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at hun etter pålegg fra energiselskapet kontaktet elektriker for utbedring av jordfeil. Elektriker fant ingen jordfeil.

Klager mener BKK burde kontaktet henne umiddelbart da de målte jordfeil i stikkledningen samt at de burde kunne dokumentere feilen og når den forsvant.

Klager tilbakeviser påstand om at ledning ble klippet og skjøtt den 30.09.14. Klager viser til at dette ble gjort den 08.10.14 og at det den 30.09.14 kun ble feilsøkt. Klager viser til BKKs uttalelse om at jordfeilen hadde vært borte fra 30.09.14, noe som tilsier at feilen ikke lå i ledningen.

Klager krever utgift til elektriker på kr 4 175 dekket ut i fra at det var et pålegg fra energiselskapet om å søke etter feil i eget anlegg, mens feilen ikke kunne påvises.

BKK Nett AS viser til at det den 15.09.14 ble registrert stående jordfeil i området. Ved feilsøking ble det målt jordfeil på stikkledning til klagers anlegg. Klager ble den 19.09.14 informert av DLE.

BKK viser til at klagers elektriker opplyste at han ved feilsøking den 30.09.14 klippet over en ledning i anlegget for så å skjøte den igjen. BKK viser til at den stående jordfeilen forsvant den samme dagen som elektrikeren feilsøkte. BKK bemerker at det ikke er nettselskapets oppgave å søke etter jordfeil i kunders anlegg og mener at det ikke er usannsynlig at elektrikeres tiltak på anlegget kan ha ført til at jordfeilen forsvant.

BKK legger til grunn at installasjonseier er ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter.

BKK ser at de har tatt feil når det gjelder dato for når arbeidet med klipping og skjøting av ledning i anlegget ble utført og er enig med klager i at det dermed ikke kan være klipping av ledning som førte til at den stående jordfeilen forsvant den 30.09.14.

BKK fastholder at det ble målt jordfeil på stikkledning til klagers anlegg den 15.09.14 og at det er klager selv som er ansvarlig for å utbedre jordfeilen. Når måling utføres på linjen inn til huset regner de dette som en sikker lokalisering av jordfeilen.

BKK avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av kostnad for feilsøking i eget anlegg.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 2-6 er installasjonseier ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Oppstår det feil på installasjonen er det installasjonseiers ansvar å sørge for at nødvendig utbedring/feilretting foretas av autorisert personell. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/det lokale eltilsyn har i samsvar med gjeldende lover og forskrifter rett til utvidet adgang til alle anleggseiers/brukers installasjoner.

Nemnda legger til grunn at nettselskapet konstaterte jordfeil på stikkledningen til klagers anlegg og at DLE sendte klager pålegg om å utbedre feilen i henhold til El-tilsynsloven § 6. Her heter det blant annet at tilsynsmyndigheten gir pålegg/treffer enkeltvedtak og setter frist for når pålegg skal være utført.

Slik denne saken er belyst, finner nemnda at nettselskapet har fulgt gjeldende regelverk.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 23. mars 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Astrid M. Hilde, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.