Sak: 15-040 Klage vedrørende informasjon om leveringsplikt – Krav om økonomisk kompensasjon – Sør Aurdal Energi AS

Saken gjaldt om energiselskapet hadde gitt tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt. Klager krevde økonomisk kompensasjon med inntil kr 10 000 fordi han hadde vært på ventetariff / leveringsplikt fra han kjøpte hytte i 2005. Han viste til at han i andre halvdel av 2013 mottok et brev fra SAE om at han sto på leveringsplikt. Han undret seg over at han ikke var blitt orientert om konsekvensene av dette tidligere. Sør Aurdal Energi AS hevdet klager var tilsendt informasjon ved avtaleinngåelse, gjennom tariffinformasjon, på faktura, i periodiske vedlegg og på særutsendinger. Nemnda la til grunn at energiselskapet hadde informert klager om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt, om enn ikke i tilstrekkelig grad iht. NVE. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde kompenseres skjønnsmessig med kr 2 500.

Saken gjelder om energiselskapet har gitt tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt.

Regelverk

Forskrift 301 § 8-1.

Historikk

04.11.05 – Kundeforhold på hytte ble opprettet.

Klager fikk "Kraft på leveringsplikt" frem til 13.12.13

Krav

Klager krever økonomisk kompensasjon.

Partenes anførsler

Klager har vært på ventetariff / leveringsplikt fra han kjøpte hytte i 2005. Det sto påført da med ubetydelig skrift at dette var strømtariff "Leveringsplikt..", et begrep det er vanskelig å ta stilling til, og klager gjorde ikke noe aktivt overfor SAE mht. strømleveranse og antok at det lokale strømselskap ville forestå en god levering av strøm.

I andre halvdel av 2013 mottok klager et brev fra SAE om at han sto på leveringsplikt. Klager undrer seg over at han ikke var blitt orientert om dette tidligere. Klager følte seg lurt og byttet leverandør. Klager hadde undret seg over at han hadde høyere strømkostnader på hytta enn hjemme. Slik han ser det kan han ha betalt inntil kr 10 000 for mye fra han kjøpte hytta.

Sør Aurdal Energi AS hevder klager er tilsendt informasjon ved avtaleinngåelse, gjennom tariffinformasjon, på faktura, i periodiske vedlegg og på særutsendinger. SAE medgir at informasjonen ikke fullt ut har tilfredsstilt alle krav til slik informasjon gitt i forskrift og veiledning fra NVE ved at utsendelse ikke har skjedd fire ganger i året.

SAE er i tvil om klager har lidt et reelt økonomisk tap da "Kraft på leveringsplikt" i en del tilfeller kommer gunstigere ut enn andre produkter.

SAE mener klager burde lese og sette seg inn i tilsendt informasjon.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om energiselskapet har gitt tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at energiselskapet flere ganger har informert klager om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt, men ikke fullt ut i henhold til regelverket. På denne bakgrunn anbefaler nemnda etter en totalvurdering at klager bør kompenseres skjønnsmessig med kr 2 500.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager bør kompenseres skjønnsmessig med kr 2 500.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspesen, leder
Linn Hogner Jar, Forbrukerrådet
Anne Kittilsen, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.