Innhold

Sak: 15-058 Klage vedrørende skade på ledning – krav om erstatning – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt erstatningsansvar for skade på nettselskapets kabel. Klager avviste erstatningsansvar for skadet kabel under gravearbeid. Han hadde sendt gravemelding til "gravemelding.no", men nettselskapets kabel ble ikke påvist. Klager hevdet han ikke var kjent med at kabelpåvisningsfirmaet ikke påviste kabler for Lyse. Lyse Elnett AS viste til sin hjemmeside hvor det var opplysning om egen gravemeldings- og påvisningstjeneste og at Lyse skulle kontaktes før graving og annet arbeid i bakken skulle påbegynnes. Lyse mente klager hadde en oppfordring til å undersøke hva som gjaldt for nettselskapet i det området han skulle grave. Nemnda la til grunn at den som graver har ansvar for å undersøke om det finnes kabler i grunnen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatningsansvar for skade på nettselskapets kabel.

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 3-9.

Historikk

04.09.14 – Skade oppsto på kabel

16.09.14 – Varsel om erstatningskrav ble sendt klager

Krav

Klager avviser erstatningsansvar.

Partenes anførsler

Klager skadet en ledning under gravearbeid. Klager viser til at han sendte gravemelding til "gravemelding.no" for det aktuelle området. Firmaet Geomatikk utførte kabelpåvisning. En kabel var ikke påvist og denne ble skadet. Klager fikk da beskjed om at han også måtte sendte melding til nettselskapet. Klager forsto at nettselskapet ikke var med i "gravemelding.no", noe han hevder er vanlig i resten av landet. Klager mener dette burde vært opplyst om på gravemelding.no. Klager hevder at det samme firmaet utfører kabelpåvisning både for Lyse og gravemelding.no.

Klager hevder han på påvisningstidspunktet eller gravetidspunktet ikke var kjent med at kabelpåvisningsfirmaet ikke påviste kabler for Lyse, men for Telenor og andre.

Klager avviser erstatningsansvar.

Lyse Elnett AS viser til at ikke alle nettselskap i Norge har inngått avtale med firmaet Geomatikk om gravemelding og kabelpåvisning. De hevder at det på firmaets hjemmeside går frem at de utfører kabelpåvisning for Telenor og andre. På nettselskapets hjemmeside er opplysning om egen gravemeldings- og påvisningstjeneste. Det går frem av nettsiden at Lyse skal kontaktes før graving og annet arbeid i bakken påbegynnes. Lyse mener klager hadde en oppfordring til å undersøke hva som gjaldt for nettselskapet i det området han skulle grave.

Lyse mener klager ikke har innhentet nødvendig dokumentasjon og informasjon før gravearbeidet ble påbegynt. Lyse mener skaden kunne vært unngått dersom klager hadde innhentet gravemelding og bestilt kabelpåvisning hos Lyse.

Lyse mener klager er erstatningsrettslig ansvarlig for skaden.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatningsansvar for skade på nettselskapets kabel.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-9 kan nettselskapet kreve erstatning for skade en installasjonseier forårsaker på nettselskapets eiendom.

Nemnda legger til grunn at den som graver har ansvar for å undersøke om det finnes kabler i grunnen. Når en ikke i tilstrekkelig grad har sørget for å påvise kabler i grunnen, kan en ikke kreve at nettselskapet skal dekke kostnadene for utbedring av påført skade på kabel. Nemnda kan ikke se at det følger av alminnelig erstatningsrett at nettselskapet er ansvarlig.

Nemnda registrerer at Lyse på sine hjemmesider har gjort oppmerksom på hvordan man går frem før man graver.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ola Bergheim, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.