Innhold

Sak: 15-082 Klage vedrørende spenning - erstatning for ødelagte elektriske apparater – AgderEnergi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning for ødelagt utstyr i fbm. målerbytte. Før strømmen ble koblet ut, ble vaskemaskinens program stoppet, men maskinen ble ikke slått av. Klager fikk heller ikke beskjed om å gjøre det. Da strømmen ble koblet inn etter at måleren var byttet, smalt det i vaskemaskinen og kurs-sikringen slo ut. Platetoppen gikk samtidig med vaskemaskinen. Klager hevdet det måtte ha skjedd noe galt da montøren slo på strømmen. AgderEnergi Nett AS hevdet det ble foretatt en normal utkobling av hovedsikringen til huset for å muliggjøre et målerbytte. Deretter ble hovedsikringen lagt inn igjen med samme spenning som før utkoblingen. AEN påsto at det ikke forelå årsakssammenheng mellom jobben med målerbytte og den påståtte skaden. AEN hevdet årsaken til skaden var i kundens eget anlegg eller elektriske apparater og avviste erstatningsansvar. Selv om skadene oppstod ved innkobling av strømmen legger Nemnda til grunn at det ikke var årsakssammenheng mellom ut- og innkobling i nettet ved målerbytte og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning for ødelagt utstyr etter målerbytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.

Historikk

06.03.15 – Målerbytte

Krav

Klager krever sine utgifter på kr. 5 388 dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at måleren gikk feil vei og montør fra Agder Energi Nett skiftet måler. Klager stoppet da vaskemaskinens program, men slo den ikke av og fikk heller ikke beskjed om å gjøre det. Da den nye måleren ble koblet inn, smalt det i vaskemaskinen og sikringen slo ut. Det samme skjedde da han prøvde å aktivere sikringen igjen. Det smalt og det kom et blått glimt fra maskinen og en spesiell lukt og sikringen gikk på ny. Vaskemaskinen var åtte år gammel og det var for dyrt å reparere den.

Platetoppen gikk samtidig med vaskemaskinen da ny måler ble koblet inn. Her måtte kretskort skiftes.

Vaskemaskin og platetopp går på egne kretser. Klager har vært i kontakt med hvitevareforretning og elektroverksted og klager hevder det må ha skjedd noe galt da montøren slo på strømmen.

Klager viser til at huset hennes er så godt som nytt og hun har aldri hatt problemer med det elektriske anlegget. Klager krever utgifter til reparasjon av platetopp med kr 1 000 og for kjøp av ny vaskemaskin med kr 4 388, totalt kr 5 388, dekket.

AgderEnergi Nett AS hevder det ble foretatt en normal utkobling av hovedsikringen til huset for å muliggjøre et målerbytte. Deretter ble hovedsikringen lagt inn igjen med samme spenning som før utkoblingen.

Det ble fulgt interne prosedyrer og rutiner. Det foreligger derfor ingen årsakssammenheng mellom jobben som ble gjort i forbindelse med målerbytte og den påståtte skaden. AEN hevder videre at det ikke foreligger kontrollansvar da skaden som er oppstått ikke kan forklares med at montør har utført jobben med målerbytte på feil måte. AEN hevder årsaken til skaden er i kundens eget anlegg eller elektriske apparater og hevder årsaken til skaden var utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for ødelagt utstyr etter målerbytte.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke er årsakssammenheng mellom ut- og innkobling av hovedsikring i klagers sikringsskap ved målerbyttet og klagers skade. Elektrisk utstyr skal tåle vanlige ut- og innkoblinger av hovedsikring. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. september 2015

Einar Kaspersen, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.