Sak: 15-109 Klage vedrørende strømavbrudd – kompensasjon for langvarig strømavbrudd og økonomisk tap – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømavbrudd og viste til at han hadde hatt strømstans i over 24 timer samt et økonomisk tap for telefonbruk og porto. Klager mente at strømavbruddet måtte ha skjedd minst 12 timer før det ble meldt om feilen idet frysebokser var begynt å tine. Skagerak viste til at strømavbruddet skyldtes uvær og hevdet at årsaken til skaden var utenfor deres kontroll. Skagerak viste til at normal strømforsyning ble gjenopprettet innen 24 timer etter strømavbruddet, og at klager var innrømmet kompensasjon med kr. 600 for ikke levert energi for avbrudd på mer enn 12 timer og mindre enn 24 timer. Nemnda viste til at tiden for kompensasjon for strømavbrudd gjaldt fra nettselskapet ble opplyst om strømavbruddet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder langvarig strømavbrudd på hytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §13-1. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer §§ 9A-2 og 9A-3.

Historikk

26.04.15 – Strømbrudd

Krav

Klager krever kompensasjon for svært langvarig avbrudd ut over 24 timer samt økonomisk tap for telefonbruk og porto med kr. 75,50.

Partenes anførsler

Klager kom til sin hytte den 26.04.15 kl. 20:45 og oppdaget bortfall av strøm. Klager meldte ifra til Skagerak Nett kl. 21:45/21:50.

Klager antar strømbruddet skjedde minst 12 timer før han meldte om feilen ut i fra at hans frysebokser var begynt å tine.

Klager tilbakeviser at det var ekstremt snøfall. Klager hevder det var helt normalt vintervær med snø. Klager mener Skagerak burde visst om bortfall av leveranse lenge før han meldte om feilen.

Klager hevder årsaken til skaden var nettselskapets manglende utstyr for å varsle strømbrudd på linjene.

Klager krever kompensasjon for svært langvarig avbrudd ut over 24 timer samt økonomisk tap for telefonbruk og porto med kr. 75,50

Skagerak Nett AS viser til at det var strømbrudd 26.04.15 etter ekstremt snøfall med tung snø og trefall. Skagerak anser forsinkelsen av leveransen i denne situasjonen for å være utenfor deres kontroll.

Skagerak viser til at de ikke har varslingsutstyr som varsler strømbrudd hos sluttkunder og er derfor avhengig av meldinger fra publikum ved strømbrudd.

Skagerak hevder de fikk melding om strømbrudd 26.03.15 kl. 22:10. Utbedringsarbeidene ble avsluttet kl. 17:28 neste dag. Klager er innrømmet kompensasjon med kr 600 for ikke levert energi i henhold til gjeldende forskrifter for avbrudd på mer enn 12 timer og mindre enn 24 timer.

Skagerak ser at klager påstår han meldte om strømbrudd kl. 21:54. Uansett ble normal strømforsyning gjenopprettet godt innen 24 timer, slik at gitt kompensasjon er i henhold til forskrift.

Skagerak refunderer ikke klagers telefon- og portoutgifter.

Skagerak hevder å ha fulgt gjeldende forskrifter for vedlikehold av linjene og avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder beregning av avbruddskompensasjon i forbindelse med langvarige strømavbrudd. Dette er regulert i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kap. 9A, jf. også Standard Nettleieavtale §12-4.

I henhold til forskriftens §?9A-2 skal nettselskapet betale kompensasjon på 600 kroner for avbrudd med varighet mellom 12 og 24 timer, og høyere kompensasjon for avbrudd av lengre varighet. Etter §?9A-3 skal varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde visst at avbrudd har funnet sted.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at normal strømforsyning ble gjenopprettet mindre enn 24 timer etter at klager meldte inn avbruddet. Om klager kan kreve ytterligere kompensasjon, beror i denne saken på hvorvidt nettselskapet burde visst om avbruddet tidligere. Nemnda bemerker at det ikke foreligger et krav til overvåking av den type nett der feilen oppsto, og nettselskapet vil derfor normalt ikke ha kunnskap om strømavbrudd på lavspentlinjer med mindre kunder melder om dette. Man kan derfor ikke si at nettselskapet burde visst om avbruddet før selskapet fikk melding om det. Nemnda legger dermed til grunn at kompensasjon for avbruddet skal beregnes fra klager meldte om avbruddet, i samsvar med forskriftens hovedregel. Avbruddets varighet er da mellom 12 og 24 timer, og klager har fått den kompensasjon forskriften og nettleieavtalen krever.

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for at klager kan innrømmes dekning av telefon- og portoutgifter. Slike utgifter vil naturlig påløpe når klager varsler om avbrudd.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 16. november 2015

Frode Støle, leder Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.