Sak: 15-115 Klage vedrørende ødelagt vaskemaskin etter installasjonskontroll – Krav om erstatning – Selbu Energiverk AS

Saken gjaldt erstatning for ødelagt vaskemaskin. Klager krevde erstatning for ødelagt vaskemaskin og viste til at maskinen ikke fungerte etter installasjonskontroll av kursen. Klager påsto at en kabelklemme i forbindelse med kretskortet i maskinen ble brent under kontrollen. Selbu Energiverk AS viste til at DLE`s kontroll ble gjort på vanlig måte og at apparater med elektronikk skal ha innebygd sikring/rele slik at de ikke skal skades av kontroll. SEL mente skaden måtte ha andre årsaker og avviste erstatningsansvar. Nemnda la til grunn at det ikke var feil i nettet som førte til klagers skade og at det ikke var sannsynliggjort sammenheng mellom utført kontroll og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning for ødelagt vaskemaskin.

Regelverk

Alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Historikk

24.04.15 – Selbu EnergiVerk AS (SEV) v/Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), gjennomførte installasjonskontroll av kurs hos klager

Krav

Klager krever erstatning for ødelagt vaskemaskin.

Partenes anførsler

Klager viser til at hans ca. seks - syv år gamle vaskemaskin ikke fungerte etter installasjonskontroll av kursen til maskinen. Klager påstår at en kabelklemme i forbindelse med kretskortet i maskinen ble brent i forbindelse med kontrollen.

Klager hevder at kontrollen ble gjort uten at strømkabelen til vaskemaskinen var tatt ut. Han påstår at slik kontroll skal utføres når strømkabelen er tatt ut. Til støtte for dette har han vist til en artikkel om isolasjonsmåling (megging) på www.NDLA.no (digitale læremidler for videregående opplæring).

Klager hevder at skaden på vaskemaskinens elektronikk ble forårsaket av at strømkabelen ikke var tatt ut. Vaskemaskinen er kondemnert, klager har kjøpt ny og krevet det økonomiske tapet på kr 4 444 dekket.

Selbu Energiverk AS viser til at DLEs kontroll ble gjort på vanlig måte uten at kontrolløren kobler fra apparater og utstyr som har/kan ha elektronikk. Slike apparater har innebygd sikring/rele slik at de ikke skal skades av kontrollen. Kontrollen besto i at kursen ble påtrykt spenning på 500V mot jord i ca. 2 sekunder.

SEV viser til kontakt med NEMKO, hvor man har fått opplyst at elektriske apparater og -utstyr etter EN 6335-1 skal tåle påtrykt spenning på 1?500V mot jord i inntil 1 minutt.

SEV hevder strømtilførselen var frakoblet da kontrollen ble gjennomført, ved at sikringen var koblet ut.

SEV kan ikke se at skaden er forårsaket av deres kontrollør og mener årsaken til skaden må ha andre årsaker.

SEV hevder også årsaken til skaden ligger utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatning for ødelagt vaskemaskin.

Anført skadeårsak er ikke mangel ved strømleveransen fra nettet, men uaktsom skadeforvoldelse ved utøvelse av en tilsynsfunksjon hvor nettselskapet på vegne av sentrale tilsynsmyndigheter opptrer som lokalt elektrisitetstilsyn (DLE). Tilsynsvirksomheten er regulert i eltilsynsloven av 1929 og i forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn, FOR-2007-06-29-830. Nemnda legger til grunn at ansvarsspørsmålet da ikke reguleres av standard nettleieavtale, men av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Klager har bevisbyrden for at vilkårene for erstatningsplikt er oppfylt, og må sannsynliggjøre at det er installasjonskontrollen som er årsak til brent ledning og skade. Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at det var installasjonskontrollen som forårsaket skaden. Tidsmessig sammenfall mellom kontrollen og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Nemnda finner det mer sannsynlig at det var en svakhet i vaskemaskinen som førte til at ledningen brant, enn at skaden skyldes den utførte isolasjonsmålingen.

Nemnda legger til grunn at det ikke var feil i nettet som førte til klagers skade og at det ikke er sannsynliggjort sammenheng mellom utført kontroll og klagers skade.

Ut fra dette finner nemnda ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 26. oktober 2015

Frode Støle, leder Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.