Sak: 15-178 Klage vedrørende varslet strømutkobling – krav om erstatning for defekt varmepumpe – BKK Nett AS

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter varslet strømutkobling. Klager krevde utgifter til elektriker og utgifter for reparasjon av varmepumpe dekket. Klager viste til at det var utført service på varmepumpen to uker før strømutkobling da den ble funnet i god stand og virket som den skulle. BKK Nett AS anførte at det ikke hadde vært registrert noe unormalt i forbindelse med inn- og utkoblingen og avviste erstatningsansvar. Nemnda kunne ikke se at det var årsakssammenheng mellom ordinær inn- og utkobling og klagers skade og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om ansvar for skade på varmepumpe.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 8-1, 8-3, 12-2 og 13-1.

Historikk

21.05.15 – Planlagt strømutkobling fra kl 08.30 til 18.00.

Krav

Klager krever utgifter til elektriker på kr. 1 450 og utgifter kr. 500 for reparasjon av varmepumpe, totalt kr. 1 950, dekket.

Partenes anførsler

Klager hevder at varmepumpen ble ødelagt etter planlagt strømutkobling den 21.05.15.

Varmepumpen var 10 år gammel, og det ble gjennomført service på den to uker tidligere, hvor den ble funnet i god stand og virket som den skulle. Varmepumpen virket da strømmen ble koblet fra, men virket ikke da strømmen ble koblet til igjen. Elektriker mener pumpen må ha fått et strømsjokk som kan ha skadet kretskortet ved utkoblingen.

Klager mener at kretskortet i varmepumpen er mer følsom for spenningstopper enn andre apparater i huset, og derfor ikke kan sammenlignes med andre apparater i huset.

Klager krever utgifter til elektriker og utgifter for reparasjon av varmepumpe, dekket.

BKK Nett AS opplyser at det ikke er registrert noe unormalt i forbindelse med inn- og utkoblingen. Ingen overspenningsvern ble utløst.

BKK anfører at det ikke har vært feil eller hendelser i nettet i forbindelse med den planlagte inn- og utkoblingen av strømnettet som kan forklare hvorfor kretskortet i varmepumpen sluttet å virke. Anlegg og apparater som er tilknyttet strømnettet skal være konstruert slik at de skal tåle ordinære inn- og utkoblinger i strømnettet. BKK hevder det ikke foreligger feil eller mangel ved strømleveransen som kan utløse erstatningsansvar.

BKK Nett AS mener at det virker sannsynlig at pumpen eller kretskortet kan ha vært svekket slik at det oppstod skade i forbindelse med en helt ordinær inn- og utkobling. At havariet på pumpen sammenfaller i tid med deres arbeid i nettet, anser BKK for å være tilfeldig.

BKK Nett AS avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatning for skade på varmepumpe.

Skaden inntraff etter en planlagt og varslet ut- og innkobling av strømforsyningen i området der klager bor. Det følger av Standard Nettleieavtale § 8-1 at nettselskapet ikke er ansvarlig for skade ved inn- og utkobling som er hjemlet i § 8, med unntak for tap som følge av brudd på opplysningsplikt, jf avtalens § 13-2. I dette tilfellet var det tale om en varslet ut- og innkobling, og nemnda legger til grunn at BKK Nett har varslet i samsvar med nettleieavtalen § 8-3. Inn- og utkoblingen er da gjort med hjemmel i § 8, og utgangspunktet er at det ikke foreligger ansvar. Avtaleverket bygger på at anlegg og apparater som er tilknyttet strømnettet skal tåle ordinære inn- og utkoblinger.

Dersom selskapet i en kortere eller lengre periode i tilknytning til inn- eller utkobling hadde levert strøm som avviker fra kvalitetskravene i leveringskvalitetsforskriften, er ansvar i prinsippet likevel tenkelig, jf nettleieavtalen § 12-2. Det ville da foreligge en mangel ved nettselskapets ytelse.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at skaden er forårsaket av mangler ved strømleveransen. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Nemnda viser til at BKK ikke har registrert noen feil i nettet i forbindelse med inn- og utkoblingen. Ingen vern ble utløst. Selskapet har ikke fått melding om andre skader eller krav fra andre kunder. Inn- og utkoblingen berørte mange andre kunder enn klager. Hvis nettselskapet hadde levert mangelfull ytelse, er det grunn til å anta at flere kunder ville opplevd skader.

Nemnda legger til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse og finner derfor ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 16. november 2015

Frode Støle, leder Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.