Sak: 15-184 Klage vedrørende strømavbrudd – krav om erstatning for ødelagte matvarer – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt erstatning for ødelagte matvarer som følge av strømavbrudd. Klager hevdet at det må ha vært et langvarig strømavbrudd idet matvarene var tint opp og frosset igjen. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Selskapet avviste erstatningsansvar. Selskapet viste til at var to strømavbrudd. Det ene avbruddet hadde en varighet i to minutter, og det andre avbruddet skyldtes feil i overliggende nett. Nemnda la til grunn at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder erstatning for ødelagte matvarer som følge av strømavbrudd.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. Forbrukerkjøpsloven § 24.

Historikk

28.02.15 – Klager oppdaget at det hadde vært strømstans

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr. 3000,- dekket.

Partenes anførsler

Klager var bortreist i perioden 15.11.14 – 28.02.15. Da han kom hjem oppdaget han at det hadde vært langvarig strømstans. Mat i fryser var tint og frosset igjen og alt måtte kastes. Verdien inklusiv tre timers arbeid med rengjøring, kr 300, var på kr 4 670 hvorav forsikringsselskapet dekket kr 1 670.

Klager viser til at fryseren er del av et kombiskap, og er ca. tre år gammelt og helt i orden.

Klager krever forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket av TKN.

Troms Kraft Nett AS (TKN) avviser erstatningsansvar i henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1.

TKN viser til at det den 03.12.14 var storm som forårsaket blink og utfall tre ganger. Det lengste utfallet varte i to minutter. Den 29.01.15 var det feil i overliggende nett. Store deler av Nord Norge var uten strøm.

TKN viser til at anlegget er forholdsvis nytt fra 2000. De viser også til at det ikke er registrert klager fra de 19 andre kundene som er tilkoblet samme trafokrets.

TKN er av den oppfatning at disse hendelsene faller utenfor det som kan defineres som TKN sitt kontrollansvar og avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatningsansvar for ødelagt mat etter to strømavbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale §13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor deres kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden.

Det er uomtvistet at det har vært to strømavbrudd.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at normal strømforsyning etter det første strømavbruddet ble gjenopprettet etter to minutter. Nemnda kan ikke se at dette avbruddet kan ha vært årsak til skaden. De fremlagte bildene viser at fryseren må ha vært uten strøm i en relativt lang periode (total tining av frosne bær).

Det andre avbruddet skyldtes feil i Statnetts overliggende nett. Det er opplyst at det var en omfattende feil som førte til at store deler av Nord-Norge ble strømløst. Nemnda bemerker at klager kan rette sitt krav mot innklagede selv om feilen ligger i det overliggende nett. Utgangspunktet er at innklagede er erstatningsansvarlig for avbrudd som skyldes feil i overliggende nett, med mindre det overliggende nett kan påberope seg en ansvarsfritaksgrunn, jf forbrukerkjøpsloven § 24 tredje ledd. Nemnda kan ikke se at innklagede har opplyst eller dokumentert noe om dette. At TKN ikke kan klandres for feil i overliggende nett, som selskapet har påberopt, er ikke relevant etter kontrollansvarsregelen i forbrukerkjøpsloven og nettleieavtalen § 13-1.

Ansvarsspørsmålet kommer imidlertid ikke på spissen, fordi nemnda anser det usannsynlig at det var dette andre avbruddet som førte til skadene hos klager. Heller ikke dette avbruddet hadde tilstrekkelig lang varighet til at skadene som er dokumentert ved bilder kan ha oppstått.

Etter nemndas syn er det ikke sannsynlig at noen av de nevnte strømavbruddene var årsak til skaden. Nemnda legger følgelig til grunn at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsene i nettet og klagers skade.

Nemnda bemerker forøvrig at innklagede kunne opplyst saken bedre ved å bidra mer med informasjon og data om værforholdene og gjeninnkobling i nettet.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 7. desember 2015

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.