Sak: 15-253 Klage vedrørende skader på pumpehus etter trefall – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning for skade på pumpehus etter trefall. Klager krevde utgifter for reparasjon av sikringsskap i pumpehus dekket. Klager hevdet at Hafslunds mast ikke var i forsvarlig stand. Hafslund Nett AS påpekte at de ikke har lov eller kunnskap til å vurdere, reparere eller bygge det elektriske anlegget i pumpehuset, idet det ikke var en del av deres nett. Videre hevdet Hafslund at hendelsen var utenfor deres kontroll. Hafslund sier også at det er utført råtekontroll av masten etter bransjens standard. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning for skade på pumpehus etter trefall.

Regelverk

Standard tilknytningsvilkår § 4-1. Alminnelige erstatningsregler.

Historikk

18.04.14 – Trefall over Hafslunds ledningsnett som førte til skader på klagers pumpehus og Hafslunds distribusjonsnett.

Krav

Klager krever utgifter for reparasjon av pumpehus pålydende kr. 8750,- dekket.

Partenes anførsler

Klager viser til at det var mye vind den 18.04.14 som førte til et trefall over ledningsnettet. Da nettet tok skade av trefallet, førte dette igjen til at en av Hafslunds lavspentmaster veltet og lente seg på pumpehuset. Hele huset ble slått ut av stilling og sikringsboksen, som er plassert inne i huset, ble deformert. Elektriker har skissert muligheten til å montere et nytt sikringsskap ved siden av det eksisterende.

Klager hevder at Hafslunds mast ikke var i forsvarlig stand. Klager mener at det er mer sannsynlig at ledningen skal ryke enn at masten skal knekke og derfor burde masten ha vært skiftet ut for lengst.

Klager krever utgifter i forbindelse med reparasjon av skader på pumpehus dekket.

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at da Hafslund ble kjent med hendelsen, ble skadene i Hafslunds nett reparert umiddelbart. Hafslund hevder at deres ansvar begrenses til deres forsyningsnett, dvs. frem til inntaket til pumpehuset. Hafslund påpeker at de ikke har lov eller kunnskap til å vurdere, reparere eller bygge det elektriske anlegget i pumpehuset, idet det ikke er en del av deres nett. Det er eier av eiendommen som selv har ansvaret for at egen installasjon er i forskriftsmessig stand.

Hafslund hevder at trefallet og følgende skader, ikke var innenfor deres ryddeansvar. Videre hevder Hafslund at skadene som trefallet medførte, kom som følge av årsaker som Hafslund ikke har kontroll på, eller ansvar for.

Hafslund tilbakeviser klagers påstand om at masten ikke var i forsvarlig stand, og sier at det utføres råtekontroller etter bransjes standard.

Hafslund mener at dersom klager ønsker å gjøre endringer etter tilknytningspunktet, må dette tas direkte med elektriker. Hafslund påpeker at deres ansvar for drift og vedlikehold, stopper ved tilknytningspunktet. Hafslund avviser klagers krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning for skade på pumpehus etter trefall.

Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet den anførte skadeårsak ikke er en mangel ved nettselskapets ytelse. Dersom nettselskapet skulle være erstatningsansvarlig, måtte det være på bakgrunn av alminnelige erstatningsrettslige regler. Et grunnleggende vilkår for erstatning etter disse reglene, er at den som krever erstatning må sannsynliggjøre et ansvarsgrunnlag. Et ansvarsgrunnlag er typisk en uaktsom handling eller unnlatelse fra skadevolders side.

Spørsmålet er følgelig hvorvidt det er grunnlag for å bebreide nettselskapet for uaktsomme handlinger eller unnlatelser. I dette tilfellet kan det være to alternative ansvarsgrunnlag. Det første er mangelfull linjerydding og det andre er mangelfull vedlikehold av masten.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at treet var utenfor nettselskapets ryddebelte. Videre legger nemnda til grunn at det ikke er grunnlag for å betvile at det er utført råtekontroll av masten etter bransjens standard.

Etter nemndas syn har ikke klager fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort at det har vært mangelfull linjerydding eller mangelfullt vedlikehold av masten fra nettselskapets side. Ut i fra dette legger nemnda til grunn at det ikke påhviler Hafslund Nett AS noe ansvarsgrunnlag, og dermed er ikke Hafslund Nett AS erstatningsansvarlig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 29. februar 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.