Sak: 16-061 Klage vedrørende skadde på ventilasjonsanlegg – krav om dekning av forsikringens egenandel – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt tvist om ansvar for skade på ventilasjonsanlegg i forbindelse med målerbytte. Klage krevde forsikringens egenandel dekket. Klager viste til rapport av elektrikerfirma som utførte reparasjon av ventilasjonsanlegget, og hevdet at det var blitt gjort skade på anlegget i forbindelse med installatørens arbeid med strømmåleren. Lyse Elnett AS hevdet det ikke er sannsynliggjort noen årsakssammenheng mellom skaden og målerbytte. Lyse pekte på at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Lyse avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om ansvar for skade på ventilasjonsanlegg i forbindelse med målerbytte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 8-3, 13-2 og 13-4.

Historikk

05.08.15 – Målerbytte – Installasjon av AMS. Ventilasjonsanlegg sluttet å fungere.

Krav

Klager krever forsikringens egenandel dekket.

Klager er i e-post av 22.02.16, 21.03.16 og 04.04.16 oppfordret til å fremlegge sitt økonomiske tap uten at det er fulgt opp.

Partenes anførsler

Klager hevder at ventilasjonsanlegget ble skadet i forbindelse med målerbytte den 05.08.15. Klager sier at installatøren under målerbyttet kom med et høyt utrop da det smalt kraftig som ved en kortslutning. Etter at installatør hadde utført målerbyttet, oppdaget klager at ventilasjonsanlegget ikke var i drift.

Klager viser til rapport av elektrikerfirma som utførte reparasjon av ventilasjonsanlegget, og hevder at det er blitt gjort skade på anlegget i forbindelse med installatørens arbeid med strømmåleren.

Klager krever forsikringens egenandel dekket.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at i forbindelse med målerbytte ble strømmen i klagers hus koblet ut. Strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen. Lyse påpeker at det ble sendt informasjon til klager om målerbytte som inkluderte varsel om at strømmen ville bli tatt før arbeidet ble påbegynt.

Lyse viser til at installatøren hadde mistet et verktøy som slo av hovedsikringen etter at strømmen var slått på igjen etter målerbyttet. At montøren mistet verktøyet medførte kun at hovedsikringen ble slått av. Lyse hevder at det ikke kan ha forårsaket skade på ventilasjonsanlegget.

Lyse viser til klagers anførsel om rapporten av elektrikerfirmaet, og sier at det følger av rapporten at "det hadde et vært smell fra ventilasjonsanlegget etter at strømmen ble påslått etter målerbytte av Lyse". Lyse hevder at det ikke er sannsynliggjort noen årsakssammenheng mellom skaden og målerbyttet.

Lyse påpeker at klager har en 1-faset tilkobling i TN-nett, og at en eventuell feilkobling ikke vil kunne medføre annen spenning enn 0V eller 230V.

Lyse viser til at det ikke er registrert feil ved montasjen av ny måler og kommunikasjonsenhet, og hevder at arbeidet er fagmessig utført og i henhold til interne rutiner og prosedyrer. Lyse peker på at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Lyse avviser erstatningsansvar.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder skade på ventilasjonsanlegg.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-4 begrenses nettselskapers erstatningsplikt til å gjelde "det økonomiske tapet" som er påført ved et kontraktsbrudd.

Klager har blitt oppfordret i e-post av 22.02.16, 21.03.16 og 04.04.16 av Elklagenemndas sekretariat til å dokumentere sitt økonomiske tap. Hun har ikke fulgt opp dette. Nemnda vet dermed ikke om klager har hatt et tap, og i så fall hvor stort tapet er. Hun har ikke sannsynliggjort økonomisk tap, og kan derfor ikke gis medhold i sitt krav.

Nemnda finner ikke grunn til å drøfte klagegrunnene for øvrig.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 25. april 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.